Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

UKWIECENIE MIASTA

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

UKWIECENIE MIASTA

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
tel. +48 46 814 47 11, tel. 46 814 34 57 wew. 140
um@rawamazowiecka.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 46 814 47 1
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Rawa Mazowiecka
zwraca się
z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi polegającej na:
,,UKWIECENIU MIASTA RAWA MAZOWIECKA"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sezonowe obsadzanie kwiatami rabat, skwerów, kwietników stojących oraz wiszących (metalowych, betonowych), konstrukcji przestrzennych tj. paw, wiewiórka, samochód, dzban przy użyciu materiałów Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
-wymiany ziemi lub uzupełniania ubytków ziemi oraz roślin z własnego materiału, nawożenia, podlewania oraz bieżącej pielęgnacji nasadzeń na terenach Miasta Rawa Mazowiecka,
-niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu zamówienia,
-prowadzenia bieżącego monitoringu porządku na terenach objętych przedmiotem zamówienia, -wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu i środków transportu,
-przekazania odpadów uzyskanych w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia na własny koszt na składowisko odpadów,
-ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót,
-zapewnienia na terenie objętym pracami należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
-przygotowania terenu pod nowe nasadzenia oraz dokonanie nasadzeń z materiału Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Szczegółowy wykaz prac i terenów objętych zamówieniem (załącznik nr 3) stanowi integralną część niniejszego zapytania.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Dokument nr: GK.7021.3.2023.KPM

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres: um@rawamazowiecka.pl.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023r. do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
2.2 Termin realizacji zamówienia:
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 01 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wymagania:
3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a. posiada sprzęt:
-samochód przystosowany do transportu odpadów,
-pojazd ciężarowy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3t i ładowności nieprzekraczającej lt, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności Im3 z pompą zasilaną z pojazdu, tłoczącą wodę lub roztwór z nawozem płynnym - nie mniej niż 1 szt.,
-przenośne urządzenia umożliwiające podlewanie donic zamocowanych na wysokości ok. 3m (opryskiwacz plus długa lanca) - nie mniej niż 1 szt. (załącznik nr 6).
b. posiada doświadczenie
-w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie o podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniej niż 70 000,00 zł brutto (załącznik nr 4).
c. posiada odpowiednia kadrę
- dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie ogrodnicze (z trzyletnim doświadczeniem) oraz co najmniej 2 osobami fizycznymi do sadzenia i pielęgnowania roślinności (załącznik nr 5).
4. Kryterium wyboru oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga % Liczba punktów
Cena 60% 60
Gatunek roślin ( 1, II, III) 40% 40
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a) oferowana cena Yn = 60 x N/A
Yn - ilość punktów przyznanych ofercie n N - najniższa oferowana cena spośród ofert nieodrzuconych A - cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n
b) gatunek roślin wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) I gatunek - 40 pkt,
2) II gatunek - 20 pkt,
3) III gatunek i inny - 0 pkt.
* Deklarowany gatunek roślin użytych do wykonania przedmiotu zamówienia należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający nie będzie stosował proporcji ilości punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium gatunek roślin wynosi 40 pkt. Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego gatunku Zamawiający uzna że będzie on stanowił III gatunek i inny i otrzyma zero punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Ofertę cenową należy opatrzyć hasłem ,,Ukwiecenie Miasta Rawa Mazowiecka". W przypadku braku powyższego oznaczenia, Zamawiający będzie traktował taką ofertę jako ,,zwykłą" korespondencję i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia ofert.
UWAGA: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b) Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
c) Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
d) Rozliczenie następuje tylko w PLN.
e) Termin związania ofertą - 30 dni.
9. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
10. Istotne postanowienia umowy wg załączonego projektu umowy - załącznik nr 2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami zawartymi w załączonym projekcie umowy.

Kontakt:
7. Osoba do kontaktu:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Karolina Gawot - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, tel. 46 814 34 57 wew. 140.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.