Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
Telefon: +48 (71) 314 02 00
urzad@olesnica.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 (71) 31
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
,,Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Oleśnica"
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Świadczenie usług związanych z bieżącą eksploatacją i konserwacją urządzeń i sieci
infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego (oprawy sodowe - 680 sztuk, oprawy LED -
788 sztuk oraz oprawy LED wzdłuż Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy - 91 sztuk) na terenie gminy
Oleśnica w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności obejmujący:
wykonywanie oględzin infrastruktury oświetleniowej,
b. wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej,
c. wymiana niesprawnych źródeł światła. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących
z wymiany,
d. lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych
odcinków linii,
e. utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności
technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana
uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych,
f. utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych
elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.)
g. wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach,
h. wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz
dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy,
i. bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej
poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych
i zabezpieczających,
j. kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych
elementów urządzeń sterowania, regulacja i naprawa zegarów astronomicznych CPA
k. odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach
i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych,
l. prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania
informacyjnego, o którym mowa w pkt 12,
m. utrzymanie opraw w należytej czystości,
n. przycinanie gałęzi drzew w przypadku, gdy zasłania ona oprawę - max. 100 słupów / rok
2) Całodobowa ciągła obsługa za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych
umożliwiająca zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury
oświetleniowej przez 7 dni tygodnia, 24 godz. na dobę.
3) Bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych (zabezpieczających) w sytuacjach wyjątkowych
takich, jak:
a. kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,
b. stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c. niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji
transformatorowej SN/0,4 kV,
d. inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich.
4) Usuwanie niesprawności Urządzeń Oświetleniowych w czasie od stwierdzenia przez
Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący: w
czasie do 96 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, niezależnie, czy okres reakcji nawet częściowo
przypada na dni wolne od pracy, w tym święta.
5) Usuwanie na własny koszt usterek infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność
Wykonawcy, powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów.
6) Zawiadamianie Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie
w terminach określonych w niniejszym SIWZ oraz załącznikach do SIWZ jest niemożliwe
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7) Zgłaszanie Zamawiającemu usunięcie niesprawności za pośrednictwem zawiadomienia poprzez
pocztę elektroniczną na wskazany adres e-mail z zachowaniem terminu o którym mowa w pkt 4.

Dokument nr: BI.7031.2.16.2023

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do 16.03.2023 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy
Oleśnica, Ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Oleśnica"
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną.
Oferty, które wpłyną po terminie lub w sposób niewłaściwy nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Umowa zostanie zawarta do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
II. Procedura:
1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty
130.000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią
wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia oraz złożą ofertę w terminie
określonym w ogłoszeniu.
3. Zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w zarządzeniu nr 8/21 Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień przez Urząd Gminy
Oleśnica.
4. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
IV. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.2) dysponują (na prawach własności, użyczenia, lub wynajmu) na okres obowiązywania umowy
podnośnikiem koszowym posiadającym aktualne badania wymagane zgodnie
z obowiązującym prawem
V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cenę ofertową należy podać jako miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu zamówienia.
Do ceny ofertowej należy dodać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
VII. Ocena ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
IX. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego
Na ofertę składaną w terminie, o którym mowa w pkt. VIII, składają się:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia
2. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według istotnych postanowień umowy
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyn.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO")
informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, adres ul. Listopada
24, 56-400 Oleśnica tel. (71) 314 02 00,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Karolina Morawińska , Tel.: 71 314 02 13.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.