Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gromnik
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik
powiat: tarnowski
Tel.: 14 65 14 202, 14 65 14 238, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095
anna.slowecka@gromnik.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 14 65 14 202,
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia - usługi pn.:
,, Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Gromnik etap I"
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych na terenie Gminy Gromnik zgodnie z wykazem określonym w punkcie 2.
2. Zamówienie zostało podzielone na 16 części:
Numer części Nazwa zadania
1. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 81/3,1136/4,1136/10 Brzozowa
2. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 331/1,330/10,338/2 Rzepiennik Marciszewski
3. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 725/2, 729/4, 730/2, 727/1, 728/8, 728/9, 921/2, 941/3,923/2,941/2 Brzozowa
4. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 196/4, 373/4,373/6,371/4, 397/8, 397/10, 397/5, 402/6,426/3, 402/3,403/1,426/1 Brzozowa
5. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 520/1 Brzozowa
6. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 41/2 Golanka
7. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 463/1,307/15,306/1,307/12,302/2,303/3,298/7 Chojnik
8. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 76/4 Chojnik
9. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 639/2, 688/3, 640/2,689/3, 689/2, 688/2, 614/2, 644/2, 638/2, 685/4, 685/6 Chojnik
10. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 659/1, 660/6, 660/8 Gromnik
11. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 1188/19,1188/16 Gromnik
12. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 4/1, 8/2 Gromnik
13. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 1198/2 Siemiechów
14. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 240/2, 240/3, Brzozowa
15. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 376/2,1639/2,1642/2 Siemiechów
16. Zmiana na użytek ,,dr" dz. nr 141/12, Golanka

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2023r.. do godz. 11:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy Gromnik, Ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik lub drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.slowecka@gromnik.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2023r.

Wymagania:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na jedną, kilka, kilkanaście lub wszystkie 16 z 16 wydzielonych części zamówienia.
Uwaga!
Wykonawca odrębnie dla każdej części zamówienia określa planowany termin wykonania usługi, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż ten określony w punkcie II Zapytania ofertowego.
III. Warunki płatności:
Przelew - 14 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej FV.
IV. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) zaoferowana cena jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy,
d) przy kalkulacji kosztów należy w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) podać cenę ryczałtową za kompleksowe wykonanie usługi biorąc pod uwagę zapisy pkt. I (Opis przedmiotu zamówienia).
e) kopertę należy zaadresować następująco:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Gromnik etap I
h) Zamawiający do porównania ofert przyjmie cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ujętego w danej części Zapytania ofertowego - z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia. (Kryterium: cena - 100%).
i) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
V. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania (lub jego części) bez wyboru żadnej oferty,
b) odwołania postępowania (lub jego części) do momentu złożenia ofert,
c) unieważnienia postępowania (lub jego części), jeśli:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Kontakt:
osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pani Anna Slowecka - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.