Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
powiat: grodziski
tel. (46) 858 27 00, fax. (46) 858 27 12,
przetargi@zabiawola.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żabia Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (46) 858 27 00,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
pn.: Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027
Zamówienie prowadzone jest na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.11.2019, w związku z Zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04.01.2021, do którego jednocześnie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ,,ustawa Pzp" w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027
2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79995200-7 Usługi katalogowania
3. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - wzór umowy.

CPV: 79995200-7

Dokument nr: ZS.271.1.16.2023

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi 17.03.2023 r. o godz. 10.00.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do 17.03.2023 r. do godz. 09.00 elektronicznie na e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola Ul. 96-321 Żabia Wola Ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat - parter budynku."

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2023 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający stawia warunek dotyczący zdolności technicznej Wykonawcy
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę można zmienić lub wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert - z uwagą ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
8. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia zapytania.
2. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania - w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie oferta Wykonawcy.
4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy.
5. Szczegółowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamówienia są określone we wzorze umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe zostały wykonane bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie przedłożenie przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem przez Zamawiającego należytego wykonania umowy.
9. Cena oferty musi obejmować koszty bezpośrednio wynikające z zapytania oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia. Cena zawiera również cenę zapewnienia i pracy sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:
1) Cena - 100 % (100 pkt);
Cena obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę brutto oferty
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert badanych
C bad - cena brutto oferty badanej
2. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (Partnerów).
11. Wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
13. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania.
2. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Żabia Wola z tytułu niniejszego zapytania oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
ZS.271.1.16.2023
3. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Uwagi:
12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO.
2. W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żabia Wola - dalej administrator - adres siedziby: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
ZS.271.1.16.2023
2) Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: urzad@zabiawola.pl, lub pod adresem siedziby administratora.
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@zabiawola.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr114/2019Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.11.2019 r., w związku z Zarządzeniem nr 1/2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 04.01.2021, do którego jednocześnie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) - dalej ,,ustawa PZP" w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy PZP.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej, użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żabia Wola przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Żabia Wola.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia oraz zawarcia umowy.
9) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane.
ZS.271.1.16.2023
10) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przeprowadzonym postępowaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Pani Anna Awsiukiewicz - inspektor w referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Żabia Wola
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują mailem na wskazany adres: przetargi@zabiawola.pl.
3. Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:
o imię i nazwisko osoby zadającej pytanie;
o treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.