Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
powiat: nowomiejski
tel.: 56 472 42 20
zamowienia@powiat-nowomiejski.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nowe Miasto Lubawskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 56 472 42 20
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko".

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar oraz SSTWiOR stanowiące załącznik do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-516ed1d7-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f.
3. Zamawiający nie będzie powielał i przesyłał dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru, przed podjęciem obowiązków zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą robót, którego wyłoniono przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość ofertowa robót wynosi netto 2 029 711,25 zł.
4. Zakres czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje m. in.:
1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
2) uczestniczenie w przekazaniu przez Inwestora, Wykonawcy Robót, terenu, na którym prowadzone będą roboty;
3) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie objętym robotami w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacją projektową. Inwestor jako regularne inspekcje, rozumie obecność Inspektora, co najmniej 1 raz w tygodniu, na placu budowy, w tym minimum 1 wizyta w miesiącu z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku (dokładna ilość wizyt na placu budowy, będzie wynikała z formularza ofertowego, w ramach kryterium oceny ofert). Każda wizyta będzie potwierdzona pisemnie przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku;
4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inwestora lub na wezwanie Inwestora lub kierownika budowy, w terminie wskazanym przez Inwestora;
5) kontrola realizowanych robót budowlanych na każde wezwanie Inwestora lub Wykonawcy Robót;
6) monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania;
7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
8) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą Robót, po uprzednim powiadomieniu Inwestora;
9) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) - zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
10) przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie Inwestorowi sposobu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzenie planu działania, który przedstawi Wykonawca robót budowlanych - w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych;
11) wydawanie opinii i analiz na wezwanie Inwestora w zakresie realizacji robót budowlanych;
12) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych;
13) kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;
14) stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
15) zlecenie wykonania badań;
16) zlecanie Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, po uprzednim powiadomieniu Inwestora;
17) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, itp.;
18) zlecanie sporządzenia wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu Inwestora;
19) dokonywanie obmiaru wykonanych robót i porównanie wykonanych ilości z przedmiarem robót, informowanie na bieżąco Inwestora w razie stwierdzenia rozbieżności w ilości wykonywanych robót;
20) bezzwłocznego przygotowania Inwestorowi pisemnej opinii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia roszczenia do wykonawcy robót budowlanych, jeśli wykonawca robót naruszył lub narusza zapisy planu BIOZ lub przepisy BHP;
21) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
22) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót, o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania, celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania, a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót usuwających wady;
23) przygotowanie do odbioru robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
24) sporządzenie protokołów potwierdzających wykonanie robót;
25) powiadomienie Inwestora o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Inwestora, a stanem faktycznym na terenie budowy;
26) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i, w odniesieniu do nich, przedstawienie swojego stanowiska Inwestorowi;
27) rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od niej;
28) kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;
29) wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, po uprzednim powiadomieniu Inwestora;
30) żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną;
31) decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
32) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
33) decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane;
34) wnioskowanie o zlecenie usunięcia wad, stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
35) wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w przypadkach przewidzianych w umowie na roboty budowlane;
36) wnioskowanie o zlecenie wykonania ewentualnych robót dodatkowych
5. Do obowiązków Inspektora po zakończeniu robót budowlanych w szczególności należy:
1) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
2) poświadczenie usunięcia wad, przez Wykonawcę Robót;
3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
4) dokonanie rozliczenia końcowego zadania
6. Dokładny zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, aktach wykonawczych oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Zaleca się, aby wykonawcy pozyskali dla siebie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowywaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty z tym związane poniesie wykonawca.
8. Zamawiający informuje, że:
1) zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto - wprowadzonego Uchwałą Nr 75/513/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, analizie poddane zostają dwie nie podlegające odrzuceniu - najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
2) zgodnie z § 4 ust. 6 ww. regulaminu udzielania zamówień publicznych, oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: GM.272.2.3.2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 17.03.2023 r. do godz. 10:00.
Oferta może być złożona:
1) w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) e-mailem (zeskanowana oferta z podpisem, lub oferta podpisana podpisem zaufanym czy kwalifikowanym) na adres zamowienia@powiat-nowomiejski.pl.
7. Na kopercie/ w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta - inspektor ,,Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) - Mroczenko".

Miejsce i termin realizacji:
1. Szacunkowy czas realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Rozpoczęcie realizacji zadania - z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy Robót (Rozpoczęcie robót nastąpi: w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi do 30 dni, od daty zawarcia umowy).
2) Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych - do 320 dni kalendarzowych, od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych niniejsze postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Okres gwarancji dla robót budowlanych - 84 miesiące od daty odbioru końcowego.
2. Podatek VAT będzie rozliczany i specyfikowany odrębnie wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
4. Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 2) i obejmują w szczególności następujące postanowienia:
1) Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego robót i wystawieniu faktury przez Wykonawcę Robót
2) Termin płatności faktury - 30 dni
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie (znajdujące się w formularzu ofertowym), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Doświadczenia wykonawcy:
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana, przedmiotu usługi i czasu trwania usługi, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli z przedstawionych dokumentów wynikać będzie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, wykonawca wykonał minimum 2 usługi nadzoru inwestorskiego na inwestycji polegającej na budowie i/lub przebudowie drogi (w rozumieniu Prawa budowlanego) klasy min L, szerokości jezdni 5,00 m, o nawierzchni bitumicznej i długości minimum 2 km.

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym informacji o osobie skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnej za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z wykazu będzie wynikało, że wykonawca dysponuje min 1 osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, spełniającą warunek posiadania kwalifikacji zawodowych:
a) osoba ta posiada uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, właściwe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.
b) wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117).
c) osoba ta jest członkiem, lub jest tymczasowo wpisana na listę członków, odpowiedniej izby samorządu zawodowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
d) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117).
3. W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta będzie znacząco przewyższała środki zabezpieczone przez Zamawiającego w budżecie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1) oraz należy dołączyć:
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z t.j. 2020 poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).
2) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3) dowody potwierdzające, że usługi opisane w formularzu ofertowym zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje, bądź inne dokumenty, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
4) kopię stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
5) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Ilekroć w zapytaniu ofertowym jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
3) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym m.in.: wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Inspektora w ramach umowy, koszty dojazdu do miejsca prowadzenia nadzorowanych robót, koszty pobytu Inspektora na budowie, koszty pracownicze).
4) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
5) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
6) W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia.
7) Cena podana w ofercie obejmuje cały okres trwania umowy i okres gwarancyjny.
8) Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także zalecane jest skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
3. Kryteria oceny i opis przyznawania punktacji:
1) Przy ocenie ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
o cena - 60 punktów
o częstotliwość nadzoru - 40 punktów,
a) Kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną, otrzyma największą liczbę punktów. Ilość punktów dla każdej oferty zostanie określona, wg wzoru:
Cmin
Kc = ------ x 60
Cbad
gdzie:
Kc - ilość punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad - cena oferty badanej

b) Kryterium częstotliwość nadzoru:
Podstawą oceny ofert niniejszego kryterium będzie ilość wizyt, w ciągu miesiąca, na placu budowy, potwierdzona pisemnie przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie określona zgodnie z poniższą tabelą:
Oferowana ilość wizyt inspektora nadzoru na placu budowy w ciągu miesiąca
Punktacja
5
10
6
20
7
30
8
40

2) Każdej ofercie zostanie przypisana liczba punktów według wzoru:
K = Kc + Kn
Gdzie:
Kc= liczba punktów w kryterium cena
Kn - liczba punktów w kryterium częstotliwość nadzoru

3) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 8. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. po terminie określonym w pkt 8 nie będą rozpatrywane.
11. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Beata Widźgowska - e-mail: zamowienia@powiat-nowomiejski.pl
12. Zamawiający wyjaśni i poprawi w formularzu ofertowym:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
13. Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych i konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek nie wymaga uzyskania zgody wykonawcy. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie przez zamawiającego innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Brak zgody Wykonawca musi wnieść na piśmie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaproszenie do podpisania umowy.

Uwagi:
2. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Nowomiejski - Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@powiat-nowomiejski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty;
b) wykonania przez Zamawiającego spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe ww. Wykonawców przez okres wymagany prawem;
c) w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i z którym Zamawiający zawrze umowę również w celach:
o wykonania zawartej z Wykonawcą umowy,
o wykonania przez Zamawiającego spoczywającego na nim jako na jednostce sektora finansów publicznych obowiązku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy zostały zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia również w celu dochodzenia niezaspokojonych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania przez Administratora dokumentacji w przedmiotowej sprawie w zakładowym archiwum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),
8) Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Powiatem Nowomiejskim w Nowym Mieście Lubawskim.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13) W przypadku niepodania danych, Pani/Pana udział w postępowaniu prowadzonym w celu wyboru Wykonawcy będzie niemożliwy.

Kontakt:
KONTAKT
tel.: 56 472 42 20

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.