Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji zewnętrznych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie instalacji zewnętrznych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów
powiat: sandomierski
tel. (15) 836 51 62 fax(15) 836 55 51
inwestycje@obrazow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Obrazów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (15) 836 51 62
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji zewnętrznych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zewnętrznych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.
III Opis przedmiotu:
Instalacja urządzeń zabawowych tj.: stół betonowy do gry w tenisa stołowego, stół betonowy do gry w szachy, piłkarzy ki betonowe, Instalacja elementów małej architektury tj.:
- betonowy kosz na śmieci,
- ławki miejskie (dwie sztuki)
Szczegółowy zakres prac określa opracowana dokumentacja techniczna, przedmiar oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychA
Podane nazwy własne producentów zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne.

CPV: 45100000 - 8, 45200000 - 9, 45400000 - 1, 43325000-7

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 20.03.2023 r., o godz. 12:05 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

Składanie ofert:
5) formularz ofertowy (załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru stanowiący załącznik nr 2) należy złożyć do dnia 15.03.2023 roku do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem: ,,Wykonanie instalacji zewnętrznych urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej". Nie otwierać do dnia 20.03.2023 do godz. 12:00".

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji prac:
- działka o nr ewid. 254/2 położone w miejscowości Obrazów
4. Termin realizacji zamówienia 90 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą

Wymagania:
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze lub w rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur lub rachunku
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-waga 100% Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
7. Informacje dodatkowe:
1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,
7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,
8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,
9) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy
10) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,
12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej www.obrazow.4bip.pl
13) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 130000 zł.

Uwagi:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów
jest Pani Tomasz Przewłocki, kontakt: email: tprzewlocki@obrazow.pl te 1. 15 8365162;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:
Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (15) 836 51 62,
e-mail: inwestycje@obrazow.pl
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.