Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi koparko-ładowarki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi koparko-ładowarki

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
kancelaria@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100; f
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na ,,świadczenie usługi koparko - ładowarką, koparką kołową oraz samochodem ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska"
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130.000,00 zł. zamówienia dokonano w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710ze zm.) oraz Zarządzenie nr VIII.745.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzenie nr VIII.825.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr VIII/745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach z dnia 04.03.2022r. ,,w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych - o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 130.000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa o następującej treści

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest ,,świadczenie usługi koparko - ładowarką, koparką kołową oraz samochodem ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska".
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne zadania:
Zadanie 1: Świadczenie usługi koparko - ładowarką o pojemności przedniej łyżki min 1m3 oraz samochodem ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska na terenie sołectwa: Biskupice, Bociniec, Góra, Jankowo, Kocanowo, Kociałkowa Górka, Polska Wieś, Promno, Wagowo oraz na terenie miasta Pobiedziska. Zakres zadania 1 obejmuje wykonanie pracy:
? koparko-ładowarką,
? samochodem ciężarowym o ładowności minimum 8 ton,
? pracownika fizycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia:
? min 3 łyżek o szerokości od 30 - 90cm montowanych na ramieniu kopiącym,
? łyżki do skarpowania o szerokości 160cm montowanej na ramieniu kopiącym,
? elementów do zabezpieczenia wykopów (płoty i oznakowanie),
? sprzętu ręcznego do wykonania przekopów próbnych, prac wykończeniowych i pomiarów.
Praca samochodu ciężarowego oraz pracownika fizycznego stanowi pracę uzupełniającą i wykonywana może być po uzgodnieniu jej zakresu z przedstawicielem Zamawiającego.
Umowa na realizację zadania 1 zostanie zawarta na równowartości 300 godzin pracy koparko-ładowarki.
Zadanie 2: Świadczenie usługi koparko - ładowarką o pojemności przedniej łyżki 1m3 oraz samochodem ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska na terenie sołectwa na terenie sołectwa: Bednary, Borowo Młyn, Główna, Jerzykowo, Kołata, Latalice, Łagiewniki, Podarzewo, Pomarzanowice, Stęszewko, Złotniczki. Zakres zadania 2 obejmuje wykonanie pracy:
? koparko-ładowarką,
? samochodem ciężarowym o ładowności minimum 8 ton,
? pracownika fizycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia t. j.:
? min 3 łyżek o szerokości od 30 - 90cm montowanych na ramieniu kopiącym,
? łyżki do skarpowania o szerokości 160cm montowanej na ramieniu kopiącym,
? elementów do zabezpieczenia wykopów (płoty i oznakowanie),
? sprzętu ręcznego do wykonania przekopów próbnych, prac wykończeniowych i pomiarów.
Praca samochodu ciężarowego oraz pracownika fizycznego stanowi pracę uzupełniającą i wykonywana może być po uzgodnieniu jej zakresu z przedstawicielem Zamawiającego.
Umowa na realizację zadania 2 zostanie zawarta na równowartości 300 godzin pracy koparko-ładowarki,
Zadanie 3: Świadczenie usługi koparką kołową, na potrzeby wykonania utwardzenia pobocza drogi w m. Węglewo, gm. Pobiedziska.

W ramach zadania należy wykonać:
? koryto głębokości 20cm i szerokości od 120cm do 130cm przy krawędzi istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
? załadunek uzyskanego urobku na środki transportu mieszkańców miejscowości Węglewo,
? uzupełnić wykonane koryto dwoma warstwami kruszywa naturalnego (każda warstwa grubości średnio 10cm po zagęszczeniu),
? zagęszczenie każdej warstwy kruszywa zagęszczarka o wadze min 300kg.
Zakres zadania 3 obejmuje wykonanie pracy:
? koparka kołową,
? zagęszczarką o masie min 300kg,
? pracownika fizycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wyposażenia:
? min 3 łyżek o szerokości od 60 do 100cm (pojemności od 390 do 660 litrów) montowanych na ramieniu kopiącym,
? łyżki do skarpowania o szerokości min 120cm montowanej na ramieniu kopiącym,
? elementów do zabezpieczenia wykopów (płoty i oznakowanie),
? sprzętu ręcznego do wykonania przekopów próbnych, prac wykończeniowych i pomiarów.
Praca pracownika fizycznego stanowi pracę uzupełniającą i wykonywana może być po uzgodnieniu jej zakresu z przedstawicielem Zamawiającego.

Umowa na realizację zadania 3 zostanie zawarta na równowartości 50 godzin pracy koparką kołową.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2023 roku po godz. 12:30.

Składanie ofert:
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane
do Zamawiającego na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
i oznaczone w sposób następujący:
,,Oferta na świadczenie usługi koparko - ładowarką, koparką kołową oraz samochodem
ciężarowym w pasie dróg będących w zarządzie Gminy Pobiedziska".
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 12:00, na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji usługi oraz związania ofertą:
1. Termin realizacji:
? Zadania 1 i 2 realizowane będzie na podstawie zleceń przekazanych przez
przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia podpisania Umowy do 29.12.2023r.
? Zadanie 3 realizowane będzie na podstawie zlecenia przekazanego przez
przedstawiciela Zamawiającego w okresie od dnia podpisania Umowy do 31.05.2023r.
2. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wymagania:
III. Wykaz dokumentów stanowiących załącznik do oferty:
Formularz ofertowy dla zadania 1, 2, 3 wraz z oświadczeniami.
V. Zamawiający zastrzega, że:
1. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00zł.
2. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Czas pracy liczony będzie od chwili rozpoczęcia pracy sprzętu we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu (Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu na miejsce prac).
5. Istnieje możliwość wystąpienia realizacji usługi w godzinach nocnych oraz popołudniowych t. j po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska.
6. Istnieje możliwość wystąpienia realizacji usługi w czasie powyżej 8 godzin pracy to jest np. w godzinach od 6:00 do 18:00.
7. Na każde zadanie zostanie zawarta odrębna Umowa z Wykonawcą który spełni wymagania sprzętowe oraz złożył ofertę przedstawiającą najniższą cenę brutto.
8. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług, określone na podstawie iloczynu cen jednostkowych zawartych w ofercie i umowie oraz ilość rzeczywiście wykonanych prac potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
9. Oferowana cena jednostkowa za wykonanie usługi koparko-ładowarką, koparką kołową, samochodem ciężarowym i zagęszczarką musi obejmować koszt pracy operatora oraz koszt pracy sprzętu.
10. W przypadku składania oferty na:
? jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem jednej koparko ładowarki lub koparki kołowej,
? dwa zadania Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem dwoma koparko-ładowarkami lub dysponowaniem koparko-ładowarką i koparką kołową,
? trzy zadania Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem dwoma koparko-ładowarkami oraz koparką kołową.
11. Zamawiający odrzuci oferty oferentów którzy:
? nie posiadają wymaganej ilości łyżek,
? w zestawieniu sprzętu i wyposażenia przedstawili koparko-ładowarkę (koparko-ładowarki) oraz koparkę kołową starszą niż 10 lat stanowiącą (stanowiących) własność oferenta lub przedmiot umowy leasingu,
? złożą większą liczbę ofert od ilości posiadanego sprzętu to jest od przedstawionej ilości koparko-ładowarek, koparek.
Zamawiający, po otwarciu ofert, udostępni informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Uwagi:
IV. Kryterium wyboru Wykonawcy jest 100% cena - najniższa cena brutto.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.