Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie terenu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
powiat: Poznań
ofertyzzm@zzmpoznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu przy Ul. Świt
Przedmiotem zamówienia jest:
Opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZZM.ZP/252-43/23 Z

Składanie ofert:
5. Termin i miejsce składnia ofert.
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: ofertyzzm@zzmpoznan.pl
w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia.
Do 13.10.2023 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków -
jeżeli dotyczy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy załącznik nr 1
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Kryteria i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Np. Cena za przedmiot zamówienia: 100%
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty
drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę.
10. Termin związania z ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji, w
szczególności w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uwagi:
9. Klauzula informacyjna RODO.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul.
Strzegomska 3, 60-194 Poznań /dalej: ZZM/;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: iod3_mjo@um.poznan.pl, telefonicznie pod nr
61 878 49 05
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ZZM
lub w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e - RODO, odbywa
się co do zasady w związku z obowiązującymi ustawami oraz z
zarządzeniami Dyrektora ZZM;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym w pkt. 3.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w ZZM;
7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
określonych w przepisach RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu
wskazanego w pkt. 3.

Kontakt:
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail:
ofertyzzm@zzmpoznan.pl.
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem
w nagłówku: ,,Dotyczy: zapytania ofertowego pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Świt", oznaczenie sprawy:
ZZM.ZP/252-43/23 Z
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych
w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zmieści treść
zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej - jeśli dotyczy, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 13.03.2023 r.
Oznaczenie sprawy: ZZM.ZP/252-43/23 Z
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Marta
Laszkiewicz w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.