Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: AQUANET S.A
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
kom.: 603399084
tomasz.kusztelski@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: kom.: 603399084
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Oferta współpracy na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i przesyłanie informacji rynkowych dla gazu ziemnego w formie Raportu energetycznego- 1 raz na 2 tygodnie wraz z wideokonferencją i omówieniem danych zawartych w Raporcie - 30 min
4.2 Przygotowywanie symulacji cenowych dla poszczególnych transz zakupu paliwa gazowego na podstawie danych kontraktowych zawartych w umowie z Wykonawcą - 1 razy w tygodniu;
4.3 Świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji gazu ziemnego. Okres obowiązywania od 01.04.2023 - 31.03.2024

Otwarcie ofert: - oferta zostanie otwarte komisyjnie w dniu 17.03.2023r. o godz. 09.31 przy udziale minimum 2 pracowników AQUANET SA,

Składanie ofert:
- Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając na poniższe adresy e-mail tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, do dnia 17.03.2023 r. do godz. 09:00,
- maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny
- hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na poniższe adresy e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl, do dnia 17.03.2023r. do godz. 09:30
- tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy)...................... - ,,Oferta współpracy na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego."

Miejsce i termin realizacji:
5. Warunki realizacji zadania.
Oczekiwany termin realizacji do 31.03.2024 zgodnie z okresem obowiązywania.

Wymagania:
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - dalej ,,Regulamin"
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)
3. Negocjacje
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych dla przedstawionej oferty.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje mogą być prowadzone zdalnie. Szczegóły organizacyjne negocjacji - data, godzin, link do konferencji zostaną podane w zaproszeniu.
3.3. Wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych zostanie zapisany w postaci protokołu.
6.Warunki płatności
Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie
prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami
w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia/umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Sposób składania ofert i zawartość oferty
7.1 AQUANET S.A. informuje, że niniejsze postępowanie będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast złożenie oferty będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.2 Zawartość oferty:
- dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:
o KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)
o CEiDG - dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)
- dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:
o VAT - dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)
- potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 1 miesiące),
- wartość netto oferty,
- termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),
- wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego,
- przez podpisanie oferty Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
- tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy)...................... - ,,Oferta współpracy
na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów zakupu gazu ziemnego."
- oferta złożona po terminie składania ofert nie będą rozpatrywana.
8.Kryterium oceny oferty
Cena 100% przy zachowaniu wszystkich warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.
9. Podstawy do unieważnienia postępowanie

-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
-Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kontakt:
- w przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Kierownik Działu ZAE Tomasz Kusztelski kom.: 603399084, e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.