Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kontenerowych stacji transformatorowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kontenerowych stacji transformatorowych

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polenergia eMobility sp. z o.o
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
powiat: Warszawa
kom. 518987872 tel. 22 5223900 fax 3955609
jakub.pawelec@polenergia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 518987872 tel.
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.2. Cel zapytania
Celem zapytania o informację cenową jest pozyskanie przez Polenergia eMobility sp. z o.o. zwanego dalej Zamawiającym (Beneficjentem) ofert na kompleksową dostawę kontenerowych stacji transformatorowych. Następnie na podstawie otrzymanych ofert Zamawiający zamierza udzielić zlecenia Dostawcy, wyłonionemu w toku postępowania według kryteriów oceny ofert określonych w treści zapytania, którego kontenerowe stacje transformatorowe spełniają wymagania przedmiotu zapytania (Załącznik nr 1)
1.3. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest dostawa kontenerowych stacji transformatorowych.
1.4. Zakres zapytania
W zakresie dostawy kontenerowych stacji transformatorowych dostawca powinien zapewnić:
a. dostawę kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej na lokalizację wskazaną przez Zamawiającego na etapie udzielania zlecenia, zapewniającej jej pozytywne dopuszczenie do eksploatacji przez właściwego dla danej lokalizacji OSD,
b. bieżące wsparcie projektowo techniczne do czasu odbioru stacji transformatorowej przez właściwego dla danej lokalizacji OSD,
c. warunki gwarancji wraz z opcjami dodatkowymi.
3.1. Wykaz przedmiotu zapytania oraz miejsca dostawy
Lp.
Wewnętrzna nazwa projektu
Moc przyłączeniowa wg warunków [kW]
OSD
Kod pocztowy
Województwo
1
L3_MIRKO
630
Tauron
59-700
dolnośląskie
2
L5_ZAJAZD_PLAN
530
PGE
97-320
łódzkie
3
L17_CHOCISZEWO
1000
Enea
66-304
lubuskie
4
L18_ROGOZINIEC
1000
Enea
66-210
lubuskie
5
L19_DOPIEWIEC
630
Enea
62-070

Składanie ofert:
1.6. Termin odpowiedzi na zapytanie
Odpowiedź na zapytanie należy przedstawić do dnia 17.03.2023 do godz. 15:00:00.
2.4. Forma złożenia ofert
Odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informację powinny zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres email: jakub.pawelec@polenergia.pl oraz terminie wskazanym powyżej.

Wymagania:
1.7. Własność dokumentu
Niniejszy dokument stanowi własność Zamawiającego. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
1.8. Zastrzeżenia
Informacje zawarte w przedmiotowym RFI mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie o informację. Zamawiający zastrzega, iż niniejszy dokument nie stanowi oferty i nie mają zastosowania przepisy art. 66 i następne k.c., wobec czego Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru którejkolwiek oferty.
Polenergia eMobility sp. z o.o.
2. Tryb postępowania
2.1. Cel postępowania
Zamawiający zamierza udzielić zlecenia na dostawę kontenerowych stacji transformatorowych spełniających minimalne wymagania techniczne zawarte załączniku nr 1, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zlecenia na całkowitą przedstawioną ofertę kontenerowych stacji transformatorowych.
2.2. Harmonogram wyboru Dostawcy
Wybór dostawcy przez Polenergia eMobility sp. z o.o. planowany jest wedle poniższych założeń harmonogramowych w postępowaniu RFI:
a. 13.03.2023 -publikacja zapytania,
b. 17.03.2023 - zakończenie prekwalifikacji, dostarczenie przez oferentów wypełnionej umowy o zachowaniu poufności (załącznik nr 7), udostępnienie przez zamawiającego danych technicznych, projektów oraz warunków przyłączeniowych dla poszczególnych lokalizacji,
c. 30.03.2023 godzina 16:00
termin składania ofert,
d. 06.04.2023 - Doszczegółowienia techniczne, ocena i porównanie ofert
e. 11.04.2023 - planowany termin wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenie zlecenia,
2.3. Informacje dot. postępowania
a. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.
b. Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert częściowych.
c. Oferent składa Zamawiającemu tylko jedną ofertę.
d. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru Dostawcy.
Oferta powinna obejmować:
a. Podstawowe informacje o Dostawcy (nazwa firmy, adres, numer telefonu, NIP, ogólny adres e-mail oraz dane osoby do kontaktu - numer telefonu kontaktowego, adres e-mail) (Załącznik nr 3),
b. specyfikację i dokumentację techniczną oferowanego produktu (Załącznik nr 3),
c. uzupełnienie i podpisane oświadczenia potwierdzenia spełnienia wymagań przedmiotu zapytania (załącznik nr 2).
d. wypełnienie formularza oferty z informacją o cenie, terminie dostawy przedmiotu dostawy wraz z określeniem zakresu kosztów i czynności serwisowych podczas okresu trwania gwarancji kontenerowych stacji transformatorowych uwzględnionych w formularzu oferty (Załącznik nr 3),
e. Określenie terminu gwarancji kontenerowych stacji transformatorowych wraz z kosztami przedłużenia gwarancji.
Oferta powinna być ważna przez 30 dni od końcowego terminu składania ofert na zapytanie.
Cena za dostawę stacji ładowania powinna być podana w walucie PLN lub EURO netto. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z dostawą oraz rozładunkiem kontenerowej stacji transformatorowej.
Oczekuje się, że wszystkie istotne informacje zostaną dostarczone w załączonych do zapytania ofertowego plikach w sposób, który nie zmieni ich struktury i zakresu. Jeżeli jest to konieczne, do tych informacji należy dołączyć dodatkowe dokumenty.
Dokumenty powinny zostać dostarczone w formie pdf z podpisami Dostawcy.
2.5. Termin składania ofert
Bieg terminu na składanie ofert rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem terminu wskazanego w RFI.
Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta może zostać sporządzona wyłącznie w języku polskim.
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.6. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy , którzy:
a. Posiadają odpowiednie doświadczenie tj. na wezwanie Zamawiającego wykażą się dostawą co najmniej 20 sztuk kontenerowych stacji transformatorowych wraz z wyposażeniem (tj. okablowanie oraz zabezpieczenia SN, nN, transformator) na terenie Polski.
b. po wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawią aktualny na dzień składania oferty odpis, wypis lub inny dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności,
c. złożą zgodne ze wzorem Załącznika nr 2 do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu wskazanym powyżej.
3. Opis przedmiotu zapytania
Przedmiotem zapytania jest kompleksowa dostawa kontenerowych stacji transformatorowych składających się obudowy, rozdzielni średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia, tablicy pomiaru energii elektrycznej, połączeń kablowych stacji oraz transformatora. Oferta powinna zawierać techniczną i funkcjonalną całość zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 62271-202:2014-12 oraz wymaganiami nalężącymi do operatora systemu dystrybucyjnego na danym obszarze eksploatacji stacji, tak aby po wykonaniu przez zamawiającego przyłącza SN oraz poszczególnych odpływów nN stacja była dopuszczona do eksploatacji.
4. Ocena ofert
4.1. Kryteria oceny ofert
Zamawiający zamierza wybrać dostawcę według następujących kryteriów:
a. Cena netto (bez VAT)
Deklaracja oferty cenowej na poszczególne kontenerowe stacje transformatorowe określona w formularzu oferty (Załącznik nr 3).
Waga punktacji za ofertę cenową: 100%.
5. Tryb udzielania odpowiedzi
W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie o informację, Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania, które należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: jakub.pawelec@polenergia.pl
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi do 27.03.2023, treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana przez Zamawiającego w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
6. Zmiany w zapytaniu ofertowym po upublicznieniu
Zapytanie ofertowe może zostać zaktualizowane lub zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie upubliczniona w sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe, wraz z podaniem nowego terminu na składanie ofert, jeśli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6
L20_KONARZEWO
630
Enea
72-207
wielkopolskie
7
L21_TARGOWA GÓRKA
630
Enea
62-308
wielkopolskie
8
L22_CHWAŁSZCZYCE
630
Enea
62-308
wielkopolskie
9
L23_SKARBOSZEWO
630
Energa
62-420
wielkopolskie
10
L24_LĄDEK
630
Energa
62-406
wielkopolskie
11
L6_CH_JAGODA
400
Enea
62-200
wielkopolskie
12
L16_HIGASA_ŚWIDNICAII
400
Tauron
58-105
dolnośląskie
13
L31_HALA_OLIVIA
630
Energa
80-309

Kontakt:
7. Kontakt ws. zapytania Polenergia eMobility sp. z o.o.
7.1. Osoba prowadzącą ze strony Zamawiającego jest:
Jakub Pawelec Specjalista ds. Nadzoru Projektów
e - mail: Jakub.pawelec@polenergia.pl
tel. kom.: +48 518 987 872
7.2. Godziny kontaktu ws. zapytania ofertowego
8:00 - 16:00 w dni robocze

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.