Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa formy do wytwarzania materiałów z granulatu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa formy do wytwarzania materiałów z granulatu

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87, fax: +48 58 347 28 21
ewera@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 58 347 25 8
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty
na dostawę formy do wytwarzania materiałów z granulatu niezbędnego do prawidłowej
realizacji projektu ,,Biodegradowalne materiały z dodatkiem masy konopnej", realizowanego
w projekcie pozakonkursowym pn. ,,Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) prasa hydrauliczna wyposażona w manometr i termostat;
b) możliwość ogrzewania formy do temperatury co najmniej 300°C oraz chłodzenia (np. wodą);
c) zakres pracy (ciśnienie robocze): co najmniej 30t;
d) obszar roboczy: co najmniej 100x100 mm lub większy;
e) napięcie zasilania 230V;
Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części.
5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa potwierdza spełnienie wymagań określonych
przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać dokumentacji technicznej dotyczącej
przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne
udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje sporządzone
przez Wykonawcę na temat oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta,
modelu. Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie wymagane parametry
wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 38000000-5

Dokument nr: ZZ/16/057/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 wraz
z dokumentacją techniczną zaoferowanego sprzętu w terminie do dnia 17.03.2023 r.
do godz.12:00 w formie pisemnej na adres:
Dział Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 211, Ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk
lub przesłać
drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: ewera@pg.edu.pl
z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę formy do wytwarzania materiałów z granulatu
niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu ,,Biodegradowalne materiały
z dodatkiem masy konopnej" - ZZ/16/057/2023".

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 2 tygodni licząc od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), - zwanej
dalej Pzp oraz rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz niniejszego Ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
V. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:
cena oferty brutto - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą
wszystkie wymagania Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Ogłoszeniem.
VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym
Ogłoszeniem wraz z załącznikami.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać
w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Wykonawca krajowy oblicza cenę w kwocie brutto (z podatkiem VAT), a Wykonawca
zagraniczny oblicza cenę w kwocie netto (bez podatku VAT).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną
w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy
i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy.
5. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
6. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które
na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT,
Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany
będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu
realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 106 ze zm), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć.

8. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam
poprawiona.
10. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik
działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania
są prawidłowe.
11. Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej
zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych
badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
ewidentny błąd rzeczowy.
2. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie
skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub
równoważnym) lub w formie dokumentów podpisanych kwalifikowany podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych
przedstawicieli.
4. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyn.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
IX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XI. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), powinny być zawarte w ofercie w sposób
umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może
zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia,
terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą
być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie
stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską lub zawarciem
jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego
umowy. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021
r. poz. 1129 ze zmianami).
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny,
koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U.
UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233
Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel,
tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZZ/16/057/2023 prowadzonym w trybie Ogłoszenia;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia
zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o
których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy
przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania
od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Postępowanie prowadzi:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechnika Gdańska
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
e-mail: ewera@pg.edu.pl
XIII. OSOBY DO KONTAKTU
W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować
się z Ewą Krasińską-Wera, adres e-mail: ewera@pg.edu.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.