Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Malowanie pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
ul. K. Szajnochy 8
01-637 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 832 22 58, 833 58 88
oferty@spzzlo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 832 22 58, 8
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPZZLO Warszawa-Żoliborz zaprasza do składania ofert na malowanie pomieszczeń przychodni - nr spr.: 19P/LZ/2023
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi malowania pomieszczeń przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
2. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca przez złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej pomieszczeń objętej przedmiotem postępowania. Na wizję lokalną można się umówić z Panem Aleksandrem Sauczkiem pod nr tel. 608 485 874.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835 ze zm.).

Dokument nr: LZ.261.19P.2023.MC, 19P/LZ/2023

Otwarcie ofert: 13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz.13.10

Składanie ofert:
10. Termin złożenia oferty - do 17.03.2023 r. do godz. 13:00.
11. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e:mail: oferty@spzzlo.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do 25.06.2023 r.

Wymagania:
7. Istotne postanowienia umowy:
1) Termin płatności - 7 dni od otrzymania faktury.
Płatność nastąpi na podstawie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu usługi malowania
w danej poradni, na podstawie faktycznie wykonanych robót oraz fakturą końcową po
zakończeniu całości prac.
2) Termin realizacji - do 25.06.2023 r.
3) Dopuszcza się częściowe składanie ofert. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
a) Część 1 - Przychodnia Kochanowskiego - rehabilitacja, Przychodnia Żeromskiego - korytarz i
klatka schodowa,
b) Część 2 - Przychodnia Kochanowskiego, poradnia: ginekologiczna, POZ dzieci zdrowe i
dzieci chore.
4) W cenie usługi należy ująć niezbędne materiały (w tym farby) do wykonania usługi malowania.
5) Dopuszcza się dodatkowe zlecenie usługi malowania w wysokości do 25 000 zł netto w terminie
do 31.12.2023 r. Cena usługi za 1 m2 powinna być równa cenie oferty, z zastrzeżeniem, że może
ulec zwiększeniu w przypadku wykazania przez wykonawcę wzrostu cen materiałów o ponad 5%.
6) Kary umowne - za niewykonanie przedmiotu umowy - 5% ceny oferty netto oraz za nieterminowe
wykonanie zamówienia - 0,2 % ceny oferty za każdy dzień zwłoki.7) Okres gwarancji - zgodnie z ofertą.
8) Dopuszcza się możliwość zmiany warunków realizacji zamówienia za obopólną zgodą Stron, w
szczególności w przypadku gdy zmiana ta nie zmieniłaby kręgu wykonawców zainteresowanych
zamówieniem i nie wpłynęłaby na zmianę wyniku postępowania.

8. Termin związania ofertą - do 31.03.2023 r.

9. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) cenę brutto w PLN,
2) termin realizacji,
3) okres gwarancji,
4) oświadczenie o terminie związania ofertą,

12. Wykonawca może przesłać na wskazany adres e:mail zaszyfrowaną ofertę, a kod dostępu
przekazać po upływie terminu składania ofert, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie
ofert. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty lub przesłanie oferty podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
16. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, uzupełnienie
dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
17. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie na mniej niż 2
dni przed upływem terminu składania ofert.
18. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną
powiadomieni wszyscy oferenci.
19. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w
szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach
prawo do nie wybrania żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania.

Uwagi:
6. Kryteria oceny ofert:
1) Cena - 70 %.
Min. cena/cena oferty badanej x 70
2) Okres gwarancji - 30%
a) 6 miesięcy - 10 pkt
b) 12 miesięcy lub dłużej - 30 pkt
Punkty zostaną przyznane za podanie pełnego wskazanego okresu, np. za podanie 7 m-cy
zostanie przyznane 10 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach
kryteriów oceny ofert.

Kontakt:
14. Dane kontaktowe, tel. 22 832 22 58, zamowienia.publiczne@spzzlo.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.