Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA DROGI

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA DROGI

Data zamieszczenia: 2023-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
tel. 94 363-32-83 faks: 94 363-32-83
zdp@powiatdrawski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 363-32-83 fa
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2015Z ULICY POZNAŃSKIEJ W CZAPLINKU"
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2015Z ULICY POZNAŃSKIEJ W CZAPLINKU"
Nadzorowanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2015z ulicy Poznańskiej w Czaplinku stanowiącej drogę powiatową nr 2015Z na odcinku od rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 stanowiącą ulicę Wałecką do rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 stanowiącą ulicę Pławieńską. Zakres przebudowy obejmuje odcinek od długości 506,31 m. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy skrzyżowań z drogami wojewódzkimi.
Celem jest poprawa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Poznańskiej, a także przebudowa w jej pasie odcinka kanalizacji deszczowej.
Zakres robót:
1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE;
2) ROBOTY ZIEMNE;
3) KANALIZACJA DESZCZOWA;
4) KANAŁ TECHNOLOGICZNY;
5) REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ;
6) PODBUDOWY;
7) NAWIERZCHNIE;
8) ELEMENTY ULIC;
9) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE;
10) ORGANIZACJA RUCHU;
11) GEODEZYJNE WYTYCZENIE;

W ramach przyjętych obowiązków nadzoru inwestorskiego Strona zobowiązana będzie
w szczególności do:
1. Wprowadzenia Wykonawcy na budowę przy udziale Zamawiającego.
2. Sprawowania nadzoru inwestorskiego i technicznego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z koordynacją wszystkich robót.
3. Kontroli jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory w tym weryfikacja faktur wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych.
4. Kontroli jakości zastosowanych materiałów i ich zgodność z dokumentacją projektową,
5. Inspektor powinien być na miejscu budowy minimum dwa razy w tygodniu i na każde wezwanie Stron.
6. Udziału w naradach i spotkaniach koordynacyjnych.
7. Przygotowania inwestycji do odbiorów:
a) zanikających,
b) odbiorów robót częściowych,
c) odbioru końcowego.
8. Udziału w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
9. Bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji zadania.
10. Udziału w przeglądach w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Nadzór Inwestorski działa we własnym imieniu na rzecz Zamawiającego. Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu swoich obowiązków odpowiada za własne błędy i zaniedbania.

CPV: 71520000-9, 71700000-5

Dokument nr: ZDP - 2711.04.04.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 roku, o godz. 10:30.

Specyfikacja:
Dokumentacja formalno-prawna, organizacja ruchu, przedmiar, projekt budowlany oraz SST zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego jako załączniki do niniejszej SWZ na stronie internetowej https://bip.zdp.powiatdrawski.pl.

Składanie ofert:
Podpisaną przez upoważnioną osobę Ofertę proszę dostarczyć na e-mail: zdp@powiatdrawski.pl, operatorem pocztowym lub osobiście na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, Ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie, z dopiskiem Oferta na:
OFERTA NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2015Z ULICY POZNAŃSKIEJ W CZAPLINKU"
Numer sprawy - ZDP - 2711.04.04.2023
- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.ch 700 - 1500

w terminie do dnia 15.03.2023 roku, do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do - w ciągu 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania.

Wymagania:
Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu:
Posiadają odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy:
a) Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, uprawniające do nadzoru nad robotami budowlanymi, opłaconą i aktualną składkę ubezpieczeniową oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do nadzoru nad robotami budowlanymi, opłaconą i aktualną składkę ubezpieczeniową;
b) W okresie ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie pełnili co najmniej dwa nadzory inwestorskie polegające na budowie lub przebudowie dróg wraz z budową lub przebudową kanalizacji o długości minimum 0,5 km wraz z informacją, że usługi zostały wykonane należycie.
c) Złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o oświadczenia / dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu jako spełnia/ nie spełnia.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu winny być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Rozdział 6. Oferta wspólna
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę na następujące wymagania:
a) dokumenty i oświadczenia:
? formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);
? zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 4);
? wykaz osób (załącznik nr 2);
? wykaz usług (załącznik nr 3);
Podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu konsorcjum.
b) dokumenty i oświadczenia tj.:
? oświadczenie RODO (załącznik nr 5 do SWZ);
? KRS i CEIDG;
Składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział 7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia będą realizowane w PLN.
Rozdział 8. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty
6) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (np.: wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką, lub pozostawiających wykonawcy wybór)
7) We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
2. Forma oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
2) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
3. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SWZ.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
o Pisemnej na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22a
78-500 Drawsko Pom.
o na adres e-mail: zdp@powiatdrawski.pl
2. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, przed podpisaniem umowy zmuszony jest do dostarczenia oryginałów w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą maila - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub udzielenie wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wskazanych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego w oryginałach lub kopiach potwierdzonych ,,za zgodność z oryginałem". Niedopuszczalne jest przesyłanie tych dokumentów za pomocą faksu.
5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, mailem) do Zamawiającego o przekazanie SWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, na stronie internetowej.
8. Dokonując rejestracji należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania - ZDP - 2711.04.04.2023
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1.Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
2.Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr .....................".
3.Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć odpowiednio w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".
. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę brutto oferty na podstawie formularza ofertowego, który stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy.

Rozdział 15. Kryteria oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert jest: cena - 100%.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

3. Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 16. Uzupełnienie oferty
Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw bądź złożone do postępowania dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa są wadliwe i zawierają błędy wezwie odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział 17. Zawartość oferty
1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do niniejszej SWZ,
2) Wykaz osób - załącznik nr 2;
3) Wykaz usług - załącznik nr 3;
4) Podpisany projekt umowy - załącznik nr 4;
5) Oświadczenie RODO - 5;
6) Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SWZ (KRS, CEIDG).
2.Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku przysłania oferty na adres zdp@powiatdrawski.pl, dostarczy przed podpisaniem umowy oryginał złożonej oferty.

Rozdział 18. Tryb oceny ofert
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności ofert z treścią niniejszej SWZ.
1) Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie
2) Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszej SWZ,
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku gdy zawarta w ofercie kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.
W przypadku niespełnienia przez wykonawcę żądania Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego, dokument nieczytelny lub budzący wątpliwości zostanie potraktowany jako nie złożony, a oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona.
Rozdział 19. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.
5. Podpisanie umowy na inspektora nadzoru będzie zależne od podpisania umowy na wykonanie robót. W przypadku nie podpisania umowy na roboty drogowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisywanie umowy na inspektora nadzoru.

Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załączniku nr 4 do SWZ.

Rozdział 21. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, kiedy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
o ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
o złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert w obu przypadkach podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 22. Środki ochrony prawnej
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Kontakt:
9. Osobą upoważnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:
p. Iwona Torcz, tel. 094-36-332-83, mail: zdp@powiatdrawski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.