Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GUBIN
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
powiat: krośnieński (odrzański)
Tel. 68 3591640 wew. 127
zamowienia.rg@gminagubin.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gubin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 68 3591640 wew.
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Gubin
zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle, gm. Gubin".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Starosiedle gm. Gubin o całkowitej powierzchni sufitu 184,8 m2.
2. Przed wykonaniem zadania Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji robót oraz dokonać dokładnych pomiarów.
3. Zakup oraz koszty materiałów niezbędnych do wykonania sufitu należą do Wykonawcy.
4. Wszystkie materiały wyszczególnione w zapytaniu muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także posiadać niezbędne certyfikaty.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle gm. Gubin.
6. O terminie dostawy i montażu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
7. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego odbioru bez zastrzeżeń.
8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury/rachunku.
9. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, element,
wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne, tj. spełniające minimalne wymagania określone w załączniku nr 1 oraz specyfikacji. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
o wykonanie systemowego sufitu podwieszanego, kasetonowego, układanego na ruszcie metalowym, o konstrukcji samonośnej
o wymiary modułowe: do uzgodnienia o całkowita powierzchnia sufitu: 184,4 m? o kolor: biały
IV. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji powinien wynosić min. 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.

Składanie ofert:
Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy:
Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66 - 620 Gubin
zamowienia.rg@gminagubin.pl
w terminie do dnia 17.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 31.05.2023 r.

Wymagania:
W przypadku składania oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis ,,Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle, gm. Gubin"
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
VII. KRYTERIUM OCEN
Kryterium, którym kierować się będzie Zamawiający przy wyborze oferty: 100% cena (brutto). Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
VIII. TERMIN OCENY OFERT
Termin oceny ofert: 24.03.2023 r.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
Przelew w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku od Wykonawcy.

Kontakt:
XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Katarzyna Wawrzyniak tel. 68 359 16 40 w. 127

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.