Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa gazu wysokometanowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa gazu wysokometanowego

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
powiat: pruszkowski
tel. /22/ 701 78 62
inwestycje@raszyn.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /22/ 701 78 62
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA gazu wysokometanowego typu E do dnia 31.12.2023 r. dla obiektu: 1) Zad 1 - Żłobek przy Ul. Godebskiego gm. Raszyn, 2) Zad 2 - Budynek socjalno/komunalny w Podolszynie Nowym gm. Raszyn
Dostawę gazu wysokometanowego typu E do dnia 31.12.2023 r. dla obiektu:

Zad 1 - Żłobek przy Ul. Godebskiego gm. Raszyn,
Zad 2 - Budynek socjalno/komunalny w Podolszynie Nowym gm. Raszyn
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu wysokometanowego typu E dla budynku Żłobka przy Ul. Godebskiego w Raszynie oraz budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym gm. Raszyn.
Ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy do punktu poboru dla:

Zad 1 żłobka prognozuje się na maksymalnym poziomie 105 000 kWh.
Zad 2 budynku socjalno/komunalnego na maksymalnym poziomie 50 000 kWh.
Szczegółowy zakres dostawy gazu określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 65210000-8

Dokument nr: IR.271.24.52.2020.MJS

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres inwestycje@raszyn.pl w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 1000 opatrzoną podpisem elektronicznym: osobistym lub podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
Okres dostawy dla zadania 1 - od dnia 15.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., dla zadania 2 - od dnia 15.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
-wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z pełnomocnictwem, o ile oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, numer NIP, REGON.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W przypadku konieczności wyjaśnienia lub przesłania brakujących dokumentów, Zamawiający wezwie w ciągu 7 dni od otwarcia ofert Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie 5 dni.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić: maksymalną kwotę wynagrodzenie brutto za cały okres obowiązywania umowy, opłatę abonamentową oraz ceny jednostkowe netto.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, dla cen jednostkowych z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w której kryterium jest najniższa ,,maksymalna kwota brutto" Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
-wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niewłaściwie wypełnionego formularza ofertowego oraz braku dokumentów umożliwiających zawarcie umowy.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Maria Jasik-Sikorska, tel. /22/ 701-78-62.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 800-1400 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.