Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
Telefon 82 576 21 57 wew. 115 wew. 161. FAX 82 576 23 77
organizacyjny@krasnystaw.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 82 576 21 57
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Miasto Krasnystaw zaprasza do składania ofert na ,,Pełnienie
obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
w ramach zadania ,,Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście
Krasnystaw""
Opis przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście
Krasnystaw" w skład którego wchodzi:
Zadanie 1:
Przebudowa placów zabaw oraz roboty remontowe budowlane, sanitarne
i elektryczne w publicznych szkołach podstawowych w Krasnymstawie", wykonywanej
na podstawie umowy nr ZP 10/04/2022 z dnia 20.10.2022 r.
Zadanie 2:
,,Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni
w przedszkolach nr 1, 4, 6, 8 oraz remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną
w przedszkolach nr 1, 4, 6, 8 i w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie i wykonanie izolacji
ściany fundamentowej w przedszkolu nr 5"wykonywanej na podstawie umowy
nr ZP 10/03/2022 z dnia 20.10.2022 r.
2.
W ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa infrastruktury edukacyjnej
w Mieście Krasnystaw" kwota robót elektrycznych wynosi: 261 380, 66 zł brutto.
II.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączony projekt umowy
oraz Projekty techniczne instalacji elektrycznych i przedmiary robót powyższego zakresu
robót zadania inwestycyjnego.IV.
Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:
V. Istotne wymagania od Wykonawcy:
Do oferty Wykonawca winien dołączyć kopię uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: WOiAZ.271.3.3.7.2023

Składanie ofert:
VIII. Forma złożenia oferty:
1. Oferty w formie pisemnej - należy składać w siedzibie Zamawiającego, parter sala
I - Biuro Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres e-mail
organizacyjny@krasnystaw.pl (skan oferty w formie pisemnej lub postać
elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym)
w terminie do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.12.2023 r.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą ,,Pzp". Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp zamówienie
podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.
VII. Kryterium oceny ofert: jedynym kryterium jest cena
oferta o najniższej wartości procentowej
ilość punktów (max 100 pkt) - ---- ------------ --------------------- --
x 100%
cena oferty badanej wartości procentowej
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Korespondencję należy kierować na adres: Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29,
22-300 Krasnystaw lub e-mail organizacyjny@krasnystaw.pl.
4. Jeż eli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje korespondencję drogą
elektroniczną, każ da ze stron na ż ądanie drugiej strony potwierdzają fakt jej
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, ż e korespondencja wysłana prze
Zamawiającego na e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona
w sposó b umoż liwiający zapoznanie się z jej treś cią.
6. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie obciążenia publiczno-prawne w tym
należne części składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez
Zamawiającego.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty.
9. Oferty niekompletne lub złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod
uwagę.IX.
Informacja o wkluczeniach
1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia Oświadczenia nr 4 wraz
z ofertą.
X.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym i została złożona w określonym przez
Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium najniżej ceny.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.

Kontakt:
5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia
jest Pan Marek Zdunek - tel. 82 576 21 57 wew. 115, w zakresie procedury:
Pani Dorota Miś - tel. 82 576 21 57 wew. 161.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.