Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota - Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
powiat: bartoszycki
tel: (89) 762 17 20 , fax: (89) 762 53 10 ,
grudka.anna@powiat.bartoszyce.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bartoszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (89) 762 17 20
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

do sprawy GGN.6623.5.2.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym przeprowadzenia procedury gleboznawczej klasyfikacji gruntów, do której konieczne jest powołanie biegłego klasyfikatora, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Bartoszyckiego nr 11/2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie ustalenia procedur zapewniających prawidłowe wykonywanie postępowań administracyjnych w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Starostę Bartoszyckiego, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na realizację przedstawionego poniżej zadania.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 222/13 i 222/14, o łącznej powierzchni 83,9242 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Glądy, gmina Górowo Iławeckie.

W załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się mapa poglądowa, na której kolorem żółtym został zaznaczony obszar przedmiotowych działek.

Zgodnie z wnioskiem o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów podstawę wykonania ww. czynności stanowi odmienny sposób użytkowania niż wykazany w ewidencji gruntów. W załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się mapa poglądowa załączona przez Wnioskodawcę, na której kolorem żółtym oznaczono granicę obszaru opracowania, a kolorem czerwonym użytki wymagające zmiany wraz oznaczonym aktualnym sposobem użytkowania.

Powierzchnia do przeklasyfikowania według zestawienia przedstawionego przez Wnioskodawcę wynosi ok. 9,2324 ha.

Dokument nr: GGN.6623.5.2.2023

Składanie ofert:
Miejsce, sposób oraz termin składania oferty

Termin nadsyłania ofert upływa 17 marca 2023 r. o godz. 14:00. Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach (ul. Grota Roweckiego 1, 11?200 Bartoszyce, pok. 303) lub w formie skanów z podpisem elektronicznym należy przesłać drogą elektroniczną na adres e?mail: grudka.anna@powiat.bartoszyce.pl, wpisując w temacie wiadomości ,,Zapytanie ofertowe nr GGN.272.8.2023 do sprawy GGN.6623.5.2.2023".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia zgodnie z §14 Procedury powoływania biegłych klasyfikatorów gleb oraz wykonywania zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bartoszyckiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/2022 z dnia 14.02.2022 r. Starosty Bartoszyckiego w sprawie ustalenia procedur zapewniających prawidłowe wykonywanie postępowań administracyjnych
w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Starostę Bartoszyckiego,

Wymagania:
Podstawą do wystawienia przez biegłego faktury/rachunku jest pozytywny wynik weryfikacji zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa art. 12b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 z późn. zm.) oraz nadanie klauzuli urzędowej przez organ dla projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona i dostarczona faktura/rachunek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć do oferty

Formularz ofertowy - Załącznik nr 3.
Oświadczenie - Załącznik nr 4.
Kopię dyplomu ukończenia kursu w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb.
Poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych wykaz min. 5 prac, w których wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów. Osoby, które wykonywały co najmniej 5 prac na terenie powiatu bartoszyckiego są zwolnione ze składania wykazu.
Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w przypadku ich posiadania.

Wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednej wybranej formie (osobiście lub elektronicznie). W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę, wszystkie zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
Wartość oferty musi być wyrażona w złotych polskich brutto na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, który jest zgodny z załącznikiem do Procedury powoływania biegłych klasyfikatorów gleb oraz wykonywania zadań w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Bartoszyckiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bartoszycach stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/2022 z dnia 14.02.2022 r. Starosty Bartoszyckiego w sprawie ustalenia procedur zapewniających prawidłowe wykonywanie postępowań administracyjnych w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Starostę Bartoszyckiego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej wartości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:

- p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Daniel Czebatul tel. 693 193 537,

- Inspektor Anna Grudka tel. 539 782 551.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.