Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21470z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Szczecinku
ul. Bohaterów Warszawy 42
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. 94 37 30 800, 94 37 30 825, fax 94 37 30 808
administracja@szczecinek.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 37 30 800, 9
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sąd Rejonowy w Szczecinku
zaprasza do składania ofert na wycinkę 28 szt. drzew z zezwoleniem na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Szczecinka oraz około 40 drzew (samosiejek) wraz z frezowaniem pni na działkach 286 obr. 13 przy Ul. Jasna 3 oraz działka 268 obr. 13 przy Ul. Boh. Warszawy 38.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa ścięcia 28 szt. drzew z zezwoleniem na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Szczecinka oraz około 40 drzew (samosiejek) wraz z frezowaniem pni, uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac oraz naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obwód pnia na wysokości 130 cm:
o Brzoza 11 szt. -- obwód pnia 147, 110, 200, 65, 33, 43, 58, 41, 45, 40, 36 cm,
o Leszczyna 3 szt. -- obwód pni: 36/ 50/31, 50/ 50/ 30/46, 76 cm,
o Topola 12 szt. -- obwód pni: 50, 80, 50, 70, 40, 92, 46, 50, 42, 75, 30, 41 cm
o Klon 2 szt. -obwód pni 117, 148 cm
o Brzoza, Topola, Leszczyna - 40 szt. obwód pnia nie podlegający zezwoleniu na wycinkę.

Dokument nr: RUZ/1/2023

Składanie ofert:
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 7 niniejszego Zapytania. Zamawiający wnosi o przesłanie podpisanej oferty na adres: administracja@szczecinek.sr.gov.pl.
Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.03.2023 r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia do 31.03.2023.
Usługa realizowana będzie w dwóch lokalizacjach:
I Jl. Boh. Warszawy 38 w Szczecinku - (brzoza, leszczyna, topola) - teren zamkniętej,
nieużytkowanej nieruchomości;
Ul. Jasna 3 w Szczecinku - (2 x klon).

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust.l pkt 1 -- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Cena - 100%
W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. Do zapytania ofertowego dołączone są zdjęcia dostępne pod adresem: https://szczecinek.sr.gov.pl/container/Zapytania%20ofertowe/Drzewa.zip
b. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami.
c. Wykonawca odpowiedzialny jest również za szkody, związane z realizacją niniejszej umowy, które ujawniły się po zakończeniu umowy.
d. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.
e. Wykonawca w przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usług, kolizji z liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi zobowiązuje się do uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami tych linii sposobu rozwiązania powstałych przeszkód (wyłączenia, zdjęcie linii itp.)
f. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
g. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem prac będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.
h. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wycinki po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
i. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
j. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub może od umowy odstąpić.
k. Zamawiający, w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywanych przez Wykonawcę prac.
1. Ostateczny termin wykonania usługi zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Usługa zostanie wykonana w dniach tj. poniedziałek -- piątek, w godzinach: 7:00 - - 18:00. O szczegółowym terminie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego przynajmniej na 2 dni przed planowanym terminem wykonania usługi. Zamawiający nie wyraża zgody na w> konanie usługi w dni świąteczne oraz soboty i niedziele.
m. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej na wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2) Zaakceptowany wzór umowy wg. załącznika nr 2.
10. INNE:
a. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Sądu Rejonowego w Szczecinku do zawarcia umowy, ani też nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego, . odstąpienia od zlecenia wykonania części prac, o negocjacji warunków realizacji zamówienia po wyborze Wykonawcy, . prowadzenia negocjacji z wybranym/i Wykonawcą/cami, . przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą, . zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.
c. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.
d. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
e. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
f. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia (lub zawarcia umowy -- w przypadku dołączonej umowy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
g. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji przedmiotu zapytania stanowi wzór umowy
-załącznik nr 2.

Kontakt:
OSOBA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Dominiewska e-mail: danuta.dominiewska@szczecinek.sr.gov.pl; tel. 665 242 505.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.