Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa opracowania projektu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa opracowania projektu

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. +48 91 48 07 208, tel. 91 44 10 238
srodowisko@wzp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 91 48 07 20
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania projektu "Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konieczność Aktualizacji programu naprawczego dla strefy zachodniopomorskiej wynika z ciągłego przekraczania poziomów docelowych benzo(a)pirenu na obszarze strefy zachodniopomorskiej. Zgodnie z zapisami ,,Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - raport za 2021 r." na obszarze strefy występuje 28 obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu (udział w powierzchni strefy 0,8%; powierzchnia całkowita obszaru przekroczenia - 180,3 km2). Aktualizacja powinna bazować na przeprowadzonej ocenie dotychczas wdrażanych działań naprawczych określonych w obowiązującym programie pod kątem ich skuteczności. Powyższa analiza stanowić będzie podstawę do modyfikacji oraz określenia nowych działań naprawczych zmierzających do osiągnięcia poziomów docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. Rokiem bazowym aktualizacji jest rok 2021.

Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie opracowania pn. ,,Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej", zwanej dalej Aktualizacją;
2. Przeprowadzenie spotkań w ramach prowadzonego procesu konsultacji oraz opiniowania;
3. Uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w organizowanych spotkaniach mających na celu wypracowanie końcowych zapisów Aktualizacji;
4. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej dot. realizacji zadania na potrzeby prowadzonego procesu konsultacji i opiniowania oraz uchwalania Aktualizacji przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego;
5. Koordynowanie i uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w organizowanych spotkaniach mających na celu wypracowanie końcowych zapisów Aktualizacji;
6. Udział na wniosek Zamawiającego (w postaci konsultacji i osobistego uczestnictwa) w procesie uchwalania Aktualizacji przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, a także w procesie poprzedzającym jej uprawomocnienie (tj. na etapie kontroli uchwały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego a także podczas ewentualnych postępowań przed sądami administracyjnymi, których przedmiotem będzie uchwała);
7. Przeprowadzanie konsultacji z Zamawiającym w razie jakichkolwiek niejasności, jakie wynikną w trakcie realizacji umowy;
8. Współpracę z Zamawiającym w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących metodyki sporządzenia przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji umowy;
9. Przygotowanie zestawienia informacji o uchwalonej Aktualizacji programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych, o których mowa w § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2023 r., poz. 350).

Zamówienie powinno zostać wykonane przy uwzględnieniu:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm);
2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1159);
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);
5. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2023 r., poz. 350);
6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030);
7. Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE);
8. Publikacji ,,Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach";
9. Publikacji ,,Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza;
10. Krajowego programu ograniczania zanieczyszczeń powietrza;
11. Aktualizacji krajowego programu ochrony powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.);
12. ,,Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - raport wojewódzki za 2021 r." opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
13. Programu ochrony powietrza obowiązującego dla strefy zachodniopomorskiej oraz sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w tym programie;
14. Uchwały ,,antysmogowej" - uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W przypadku zmian ww. przepisów oraz wprowadzenia zmian w ww. publikacjach w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą, opracowanie należy wykonać zgodnie z przepisami zmienionych aktów prawnych oraz zgodnie z zapisami zmienionych publikacji.

Wszystkie materiały tekstowe i graficzne powinny być przygotowane w sposób dostępny i zgodny z wytycznymi obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wymagania dotyczące zawartości opracowania POP

Układ Aktualizacji i jego chronologię należy zachować zgodnie z zapisami art. 91 ust. 7a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Opracowana dokumentacja powinna również zawierać zestaw zadań i przypisanych im wskaźników stanowiących podstawę do aktualizacji funkcjonującej w województwie platformy sprawozdawczej.

Aktualizacja powinna w sposób kompleksowy analizować sytuację jakości powietrza w strefie zachodniopomorskiej oraz ustanawiać strategię działań uwzględniającą zarówno przepisy krajowe, jak również strategie i programy ramowe Unii Europejskiej.

W ramach Aktualizacji powinno zostać wykonane modelowanie matematyczne transportu i przemian zanieczyszczeń w powietrzu uszczegóławiające diagnozę jakości powietrza za 2021 r. zawartą w publikacji ,,Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - raport za 2021 rok". Wyniki modelowania matematycznego powinny w szczególności posłużyć do modyfikacji i określenia nowych działań naprawczych zmierzających do osiągnięcia poziomów docelowych benzo(a)pirenu w strefie zachodniopomorskiej.

Model matematyczny wykorzystywany do obliczeń winien być wybrany spośród polecanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w opracowaniu pt.: ,,Wskazówki metodyczne dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza" Warszawa 2003 oraz zapewnić wymaganą niepewność modelowania określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

W celu zapewnienia wysokiej jakości analiz uwzględniona w obliczeniach inwentaryzacja emisji powinna opierać się o najbardziej aktualne bazy emisji, a metodyka inwentaryzacji powinna być jawna i spójna z dotychczas realizowanymi na terenie województwa pracami w tym zakresie. Wszystkie zebrane w ramach inwentaryzacji dane powinny zostać skatalogowane i przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej bazy danych.

W oparciu o wykonane modelowanie Wykonawca określi szczegółowy udział źródeł kształtujących jakość powietrza w strefie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przekroczeń oraz dokona optymalizacji zakresu oraz kosztów działań zawartych w harmonogramie realizacji działań naprawczych z uwzględnieniem ich skuteczności.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@wzp.pl do dnia 17.03.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy.

Termin realizacji umowy: do dnia 15 września 2023 r.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe - "Aktualizacja Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej"
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, spełniający warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia usług jest krótszy -- w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu programów ochrony powietrza lub aktualizacji programów ochrony powietrza wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru). (Załącznik nr 2).
Wykonawca wykaże minimalny skład zespołu w liczbie 3 osób, w tym co najmniej dwie z nich spełniają warunek udziału w ciągu ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej 3 opracowań programów ochrony powietrza lub aktualizacji programów ochrony powietrza. (Załącznik nr 3).

Zamawiający informuje, że oferty niekompletne oraz oferty Wykonawców nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.

III. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową - w formie wypełnionego Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykaz zrealizowanych usług - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1) Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Przy dokonaniu oceny ofert Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

C= (Cn \\\\ Co) x 100 pkt

Gdzie:

C - punkty

Cn - najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co - cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
VII. FORMA PŁATNOŚCI

Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy oraz podjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała w sprawie określenia aktualizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.

Faktura powinna być wystawiona na następujące dane: Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 3470-540 Szczecin NIP 851-287-14-98.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy finansowany jest ze środków otrzymanych przez Zamawiającego w ramach dotacji pochodzących z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w związku z tym wyraża zgodę, że wynagrodzenie zostanie zapłacone nie wcześniej niż w terminie 5 dni po dacie otrzymania przez Zamawiającego całości środków finansowych pochodzących z dotacji.
IX. INNE

1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Województwa Zachodniopomorskiego, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Województwo Zachodniopomorskie zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.

2) Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielają:

- Pani Aneta Trybuchowicz - tel. 91 44 10 238, e-mail: atrybuchowicz@wzp.pl

- Pani Joanna Roens - tel. 91 44 10 238, e-mail: jroens@wzp.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.