Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21470z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu Łaskiego
ul. Południowa 1
98-100 Łask
powiat: łaski
tel. 43 675 68 40, 43 675 68 00,
iz2@lask.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 43 675 68 40, 4
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - Ul. Kilińskiego w miejscowości Łask".
5. Do zadania inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie m. iii.:
a. reprezentowania Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz projektu budowlanego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji projektu z założeniami PFU w tym weryfikacje dokumentacji projektowej, przedmiarów, pozwoleń na wykonanie prac budowlanych;
b. reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i zgłoszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
c. ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestorskiego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych;
d. wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora inspektorów innych branż w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
e. zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów oraz postępu robót,
f. Zamawiający oczekuje minimum dwóch kontroli tygodniowo;
g. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych;
h. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;
i. bieżące dokonywanie wpisów w dziennikach budowy podczas każdorazowej wizyty na budowie;
j. zorganizowanie narad budowy i przygotowywanie protokołów z narad i protokołów konieczności;
k. obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem, w razie potrzeby dyspozycyjność w ciągu 3h od wezwania;
1. bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót budowlanych na każde żądanie Zamawiającego: udzielenie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;
m. informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz
zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień;
n. kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
o. minimum dwukrotną w czasie trwania realizacji zadania, kontrolę zatrudnienia pracowników Wykonawcy;
p. potwierdzenia usunięcia wad ujmowanych podczas dokonanych odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujmowanych w okresie rękojmi i gwarancji jakości;
q. udzielania informacji oraz wskazówek Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji;
r. potwierdzenia gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości;
s. stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestorskiego;
t. uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji;
u. weryfikację faktur, kosztorysów i opisów faktur.

Dokument nr: IZ.272.2.8.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godz. wpływu do
Zamawiającego), w formie: - elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej (oferta podpisana podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) należy przesłać na adres email: iz2@lask.com.pl lub
9. - pisemnej, doręczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul Południowa 1, 98-100 Łask. Na kopercie dopisać oferta na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - Ul. Kilińskiego w miejscowości Łask".

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia od 17 marca 2023 r. do dnia zakończenia rozliczeń z firmą wykonawczą lecz nie krócej niż do 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
2. Wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z zm.) i Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub przepisami im odpowiadającymi:
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodnokanalizacyjnej;
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, którzy dysponuje lub oświadcza, że na czas związania umową będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.: osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami Prawo budowlane w specjalności adekwatnej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej (w rozumieniu art. 12 pkt 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane), osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
b) własne doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru (w rozumieniu art. 12 pkt.l pkt. 2 i 4 ustawy prawo budowlane), posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia jako inspektor nadzoru przy wykonywaniu budowy/remontu/przebudowy dróg publicznych, w tym jednej budowy, przebudowy drogi publicznej w terenie zurbanizowanym o długości co najmniej 500 m.,
c) własne doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
(w rozumieniu art. 12 pkt.l pkt. 2 i 4 ustawy prawo budowlane), przy wykonywaniu budowy/remontu/przebudowy jednej drogi publicznej o długości przekraczającej lkm.
Przez teren zurbanizowany Zamawiający rozumie teren zabudowany o dużej intensywności
występowania infrastruktury podziemnej w tym sieci uzbrojenia terenu.
1) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (wod-kan) (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 4 ustawy Prawo budowlane) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia jako inspektor nadzoru przy wykonywaniu budowy/remontu/przebudowy dróg publicznych, o długości ponad lkm;
2) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej (elektrycznej i elektroenergetycznych) (w rozumieniu art. 12 pkt 1 ppkt 4 ustawy Prawo budowlane) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata
doświadczenia jako inspektor nadzoru przy wykonywaniu budowy/remontu/przebudowy dróg publicznych, o długości ponad lkm;
4. Ponadto Zamawiający oczekuje oświadczenia inspektora nadzoru, że nie pozostaję z autorem dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2317E - ul. Kilińskiego w miejscowości Łask"
w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. W przeciwnym przypadku inspektor nadzoru będzie wykluczony z postępowania.
Oferent nie spełniający minimalnych wymagań Zamawiającego, będzie wykluczony z postępowania.
11. Warunki płatności: przelew na wskazane na fakturze konto bankowe wykonawcy termin płatności: do 30 dni od zatwierdzenia faktury
13. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z treścią poniżej.
14. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana poprzez następujące kryteria oceny: l)cena oferty (C)-70%
2) doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D) - 30%
Sposób oceniania ofert:
1) w kryterium ,,cena oferty (C)" w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) =-----------x 100 x waga kryterium 70%
punktów Cb
Gdzie:
Cn - cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych Cb - cena oferty badanej 100 - wskaźnik stały
70 - procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 70%.
2) w kryterium ,,doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D)" - ocenie poddane zostanie doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Za wykazanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, większego doświadczenia niż minimalne wymagane, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Za spełnienie minimalnego warunku udziału w postępowaniu czyli wskazanie jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę, remont drogi publicznej o długości co najmniej 500 m -Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg poniższych zasad - za skierowanie do realizacji zamówienia inspektora nadzoru branży drogowej, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru branży drogowej przy realizacji zadania/umowy nie wymienionego w warunku minimalnym, które
obejmowało budowę, przebudowę, remont drogi publicznej o długości co najmniej 500 m -Wykonawca otrzyma 2 punkty za każde odrębne zadanie do maksymalnej ilości 10 punktów. W celu obliczenia liczby punktów w kryterium ,,doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D)"zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba X
zdobytych (D) =...........x 100 x waga kryterium 30%
punktów 10
Gdzie:
X - liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w ramach kryterium zgodnie z zasadami określonymi powyżej
10 - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium 100 - wskaźnik stały
30% - procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę przez maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w ramach kryterium i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 30%. Na potrzeby dokonania oceny w ramach w/w kryterium Zamawiający przyjmuje, iż jedna inwestycja równa jest jednej umowie oraz, że dodatkowe punkty przyznawane są za doświadczenie nabyte przy realizacji odrębnych inwestycji. W ramach w/w kryterium punkty będą przyznane tylko wskazanym przez Wykonawcę osobom, dla których zostanie potwierdzone posiadanie minimalnych zdolności. Zamawiający dokona podsumowania punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku ,,w górę". Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, gdzie wykonawca może zmienić wyłącznie cenę.

Kontakt:
12. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Olga Mik - tel. 43 675 68 40

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.