Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
955z dziś
5900z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
powiat: limanowski
tel.: 18 331-00-59, 18 331-04-17, 18 331-04-53, 18 331-06-22 fax: 18 331-15-55, 18/3379406, 3379410
przetargi@mszana-dolna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mszana Dolna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 18 331-00-59,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na cenę dostaw/usług/robót budowlanych* pn.:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna.
1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym i Kodeksem Cywilnym, nad realizacją poniższych zadań:
a) Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej wraz z przyległymi.
b) Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Ogrodowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
c) Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. J. Piłsudskiego ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
d) Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Stawowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
2) Przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji.
Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz koordynacja czynności specjalistów, wchodzących w skład zespołu pełniących funkcje inspektorów nadzoru robót branżowych. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora czynności inspektorów branżowych nadzoru inwestorskiego.
3) W skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego powinna wchodzić:
a) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) osoba posiadająca uprawnienia do projektowania kanalizacji sanitarnej
Zapewnienie innych osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji.
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony w drodze niniejszego zapytania będzie przedstawicielem Inwestora, jako zleceniodawcy i będzie reprezentował interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przedmiotowych zadań.
6) W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr IGK.271.1.2023 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna najniższe oferty poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
a) Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej wraz z przyległymi - 507 244,62 zł. brutto
b) Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Ogrodowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - 1 315 423,50 zł brutto
c) Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. J. Piłsudskiego ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - 88 498,50 zł brutto
d) Zadanie nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Stawowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - 128 166,00 zł brutto
Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, Programem Funkcjonalno - Użytkowy dostępny na stronie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f68726a2-a891-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

CPV: 71520000-9, 71521000-6, 71500000-3

Dokument nr: ZP.PP.1.2023

Otwarcie ofert: 7) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 17.03.2023 r. o godz. 10.00 w swojej siedzibie: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna.

Składanie ofert:
6) Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2023 r. do godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Mszana Dolna, Ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna - Dziennik podawczy w formie: pisemnej (osobiście, listownie), lub elektronicznie na adres Zamawiającego: przetargi@mszana-dolna.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru rozpoczyna się od momentu podpisania umowy z Zamawiającym.
Termin zakończenia pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniami upływa z dniem odbioru końcowego robót budowlanych wszystkich zadań.
Przewidywany termin zakończenia robót dla poszczególnych zadań:
a) Zadanie nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ogrodowej wraz z przyległymi - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Ogrodowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
c) Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. J. Piłsudskiego ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
d) Zadanie nr 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna - Ul. Stawowa ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto obowiązujący w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 26.02.2021r., zmieniony Zarządzeniem nr 49/2021 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28.04.2021r. oraz Zarządzeniem nr 115/2022 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 14.11.2022r.
3. Warunki płatności:
1) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 2022-03-10 nr Edycja2/2021/8877/PolskiLad.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/.
2) Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia płatna będzie w III płatnościach/transzach w poszczególnych latach:
a) w roku 2023 -pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia
a) w roku 2024 -druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia
b) w roku 2025 - trzecia transza pozostała kwota wynagrodzenia
3) Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
4. Informacja na temat wadium - nie dotyczy
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadań w zakresie budowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej z pompownią o wartości co najmniej 500 000,00 zł.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania odpowiedniej działalności lub czynności tj. posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego.
W skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego powinna wchodzić:
- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- osoba posiadająca uprawnienia do projektowania kanalizacji sanitarnej
Zapewnienie innych osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji.
7. Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które należy dołączyć do oferty:
1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy nadzorowane roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.
9. Sposób obliczenia ceny:
1) Cena ofertowa winna określać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) Cenę podaje się w walucie polskiej.
3) Cena ofertowa jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
4) Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem uzależnionym od ilości odebranych instalacji.
Przy obliczaniu ceny ofertowej należy zatem podać cenę jednostkową za jeden budynek mieszkalny - odbiór jednej instalacji.
W ramach skalkulowanej ceny Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego, jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 100%.
6) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie obniżenia ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
11. Sposób przygotowania oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4)Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną - na maila: przetargi@mszana-dolna.pl.
5) Dopuszczalne formy składania ofert:
a) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Wykonawcy składają ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku na adres mailowy Zamawiającego: przetargi@mszana-dolna.pl. Program szyfrujący dostępny we wszystkich systemach Windows, macOS, Linux *7ZIP* do szyfrowania i kompresowania plików.
Wykonawcy składają ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku na adres mailowy Zamawiającego: przetargi@mszana-dolna.pl. Po godzinie 9.00 - do godziny 10.00 Wykonawca przesyła na adres Zamawiającego przetargi@mszana-dolna.pl hasło do odszyfrowania przesłanego pliku z ofertą.
b) w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta w Mszanie Dolnej ul. marsz. J. Piłsudskiego 2,
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
Na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna. Nie otwierać przed dniem ........................ do godz.................."
8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
9) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
11) Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
12) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
13) Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybierania żadnej oferty jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.
12. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
2) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem)
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4) Wykaz usług wykonanych
5) Wykaz osób
6) Uprawnienia budowlane wraz z Zaświadczeniem PIIB o przynależności do Izby.
14. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Wybrany Zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie Miasta w Mszana Dolna, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.

Kontakt:
13. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 1) Ewa Kozicka w zakresie procedury zapytania ofertowego: tel. 18/3379406, e-mail: przetargi@mszana-dolna.pl 2) Joanna Marszalik - w sprawach merytorycznych: tel. 18/3379410, e-mail: inwestycje@mszana-dolna.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.