Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonaniu remontu drogi gruntowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonaniu remontu drogi gruntowej

Data zamieszczenia: 2023-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
powiat: siedlecki
telefon 0256411315, tel. 25 641 13 23
edg@mokobody.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mokobody
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 0256411315,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi polegającej na ,,utwardzeniu drogi gruntowej gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym przesianego o granulacji 31,5-63,0 mm w miejscowości Osiny Dolne, gm. Mokobody".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu remontu drogi gruntowej w miejscowości Osiny Dolne, gm. Mokobody poprzez utwardzeniem tej drogi gruzem betonowym na odcinku 300 mb, szerokości 5,0 m. i grubości utwardzenia 20 cm.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
o Wytyczenie przez geodetę drogi na odcinku 300 m.
o Przygotowanie podłoża drogi pod wysypanie gruzu (wyprofilowanie równiarką koryta drogi); o Rozłożenie gruzu na drodze;
o Wyprofilowanie rozłożonego gruzu równiarką 300 metrowego odcinka drogi; o Zagęszczeniem walcem drogi.

Dokument nr: GP.271.2.17.2023

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 17.03.2023 r. o godz. 10:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
1) listownie na adres: Gmina Mokobody, Ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: oferta na: ,,utwardzenie drogi
gruntowej gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym przesianego o granulacji 31,5-63,0 mm w miejscowości Osiny Dolne, gm. Mokobody".
2) osobiście w siedzibie Gminy Mokobody Ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, sekretariat pok. nr 7, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: Oferta na: ,,utwardzenie drogi gruntowej gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym przesianego o granulacji 31,5-63,0 mm w miejscowości Osiny Dolne, gm. Mokobody".

Miejsce i termin realizacji:
2. Lokalizacja:
Osiny Dolne. gm. Mokobody, nr działki drogowej 362.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.04.2023 r.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
o Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
o Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
3. Oferta w szczególności powinna być:
@opatrzona pieczątką firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
o posiadać kserokopię uprawnień w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia,
o być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane,
o podpisana przez wykonawcę.
VII. WYMACANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:
1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr I do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest:
- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Uwagi:
Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2020 r. póz. 2275 ze zm.).
3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. LJrz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmino Mokobody ul. Plac Chreptowicza 25. 08-124 Mokobody
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,utwardzenie drogi gruntowej gruzem betonowym lub betonowo-ceglanym przesianego o granulacji 31,5-63,0 mm w miejscowości Osiny Dolne, gm. Mokobody".

Kontakt:
X. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Osoba do kontaktu:
Jacek Wierzbicki tel. 25 641 13 23 jwierzbicki@mokobody.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.