Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa (adaptacja) schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa (adaptacja) schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uczelnia Nauk Społecznych
hm. Aleksandra Kamińskiego 21
90-229 Łódź
powiat: Łódź
502295148
koordynatorefs@uns.lodz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159043
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 2.000,00 PLN
Nr telefonu: 502295148
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa (adaptacja) schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni psychologicznej
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-A033/21 - Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych

Część 1
Przebudowa (adaptacja) parkingu

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przebudowa (adaptacja) schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni psychologicznej, przynależącej do nieruchomości przy Ul. Kamińskiego 21 w Łodzi, w tym dostawa materiałów, rozbiórka warstwy wierzchnich i konstrukcji, wykonanie nowej konstrukcji i obłożenie wierzchniej warstwy ułatwiającej poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2023-30177-159043, LUNS/ZK/3/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-25

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Śródmieście
Miejscowość
Łódź

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego
Warunki zmiany umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy są dopuszczalne w następującym zakresie:
a) zmiana terminu realizacji umowy wynikać może jedynie ze zmiany zakresu projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie wprowadzona po dniu udzielenia niniejszego zamówienia.
b) gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
ii. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
iii. z przyczyn niezawinionych przez żadną ze Stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli wykaże dokumentami, że zrealizował przedsięwzięcia gwarantujące właściwe wykonanie zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie co najmniej 3 obiektów budowlanych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tj. niwelowanie barier architektonicznych, wykonanie udogodnień etc.) o wartości wykonywanych robót co najmniej 40 000 PLN brutto każda.
Dopuszcza się zamówienia, które zostały w pełni wdrożone i odebrane protokolarnie przed dniem złożenia oferty.
Na dowód spełniania powyższych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie - którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100).
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniu bankowym,
3) poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie pieniężne),
4) gwarancji bankowej,
5) gwarancji ubezpieczeniowej,
6) poręczeniu udzielanym przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Więcej informacji w zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-18
Data ostatniej zmiany
2023-05-18 14:36:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (C), waga 80%, max. liczba pkt: 80. Obliczanie:
Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------- x 100 x 0,8
Cena oferty badanej
gdzie:
Cena najtańszej oferty - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych ofert
Cena badanej oferty - cena brutto Wykonawcy
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie Wykonawcy (D), waga 20%, max. pkt - 80. Obliczanie:
Doświadczenie wg oferty badanej
D = ------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,2
Doświadczenie wg oferty najkorzystniejszej
(spośród wszystkich ofert)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Kamiński
tel.: 502295148
e-mail: koordynatorefs@uns.lodz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.