Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1066z dziś
6302z ostatnich 7 dni
22826z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Inwestycji i Remontów
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel. 58 692 94 41
mpomirska@pruszczgdanski.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/768991
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 692 94 41
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku na działce nr 198 w Rusocinie

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku na działce nr 198 w Rusocinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia:
170 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena - 100%.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie mailowej na adres: www.platformazakupowa.pl
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI. Badanie ofert:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1, wykonawca do oferty załącza skan podpisanego przez siebie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. W celu ustalenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający najpierw bada tę ofertę Wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złożył wraz z tą ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w formie wskazanej w pkt 2, Zamawiający wezwie go za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail do uzupełnienia braku w terminie 3 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
wyjaśnień.
Pouczenie:
Wykonawcy podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), którzy w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie mailowej na adres: www.platformazakupowa.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert - 24.05.2023 r. do godz. 09:00
VIII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
IX. Osoba uprawniona do kontaktów:
Milena Pomirska tel. 58 692 94 41
e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl
X. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI ppkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.
4. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku na działce nr 198 w Rusocinie - 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 768991

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/768991
Składania : 24-05-2023 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku
na działce nr 198 w Rusocinie
I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 170 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Projekt umowy - Zapoznanie się z warunkami umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Przedłożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów:

Milena Pomirska tel. 58 692 94 41

e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.