Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja
powiat: kwidzyński
tel. 55 262 4054 lub fax. 55 262 4055
inwestycje@gardeja.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gardeja
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 55 262 4054 lub
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.
Zapraszam do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją obejmującą budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądki i Czachówek"
I Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnianie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją obejmującą budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądki i Czachówek".
2. Szczegółowe informacje: Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego na przedmiotem zamówienia znajduje się w PFU a docelowo w dokumentacji projektowej.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9.
4. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
4.1. Wszystkie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
4.2. Nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z dokumentacji projektowej oraz warunków określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4.3. Podejmowanie decyzji (poleceń) w sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, prowadzeniem robót oraz interpretacją dokumentacji projektowej. Powyższe wydaje na piśmie wg wzorów ustalonych z Zamawiającym.
4.4. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.
4.5. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów), dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem.
4.6. Obecność na terenie budowy inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej przynajmniej jeden raz w tygodniu, inspektora branży sanitarnej i elektrycznej 2 x w miesiącu oraz w zależności od potrzeb - zgłoszenia Zamawiającego (potwierdzenie obecności inspektorów na budowie będzie odbywało się w biurze Inwestycji Zamawiającego).
4.7. Obecność na budowie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie dwóch dni od momentu wezwania Zamawiającego.
4.8. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.
4.9. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz w procedurach reklamacyjnych w okresie rękojmi i gwarancji.
4.9. Prowadzi korespondencje z Zamawiającym i w imieniu Zamawiającego po uprzedniej akceptacji treści korespondencji przez Zamawiającego.
4.10. Organizuje prace związane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.
4.11. Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń lub sprzętu.
4.12. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
4.13. Inspektor nadzoru siedem dni przed wbudowaniem materiałów i wyrobów będących urządzeniami równoważnymi dokona ich kontroli w celu oceny przydatności do realizacji inwestycji, po ocenie przydatności niezwłocznie przekaże dokumenty Zamawiającemu celem akceptacji.
4.14. Dokonuje i współpracuje przy odbiorach technicznych robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego, rozruchu próbnego oraz końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.
4.15. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.
4.16. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych.
4.18. Wyraża na piśmie zgodę na wykonanie robót budowlanych w nocy i w dni wolne od pracy.
4.19. Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.
4.20. Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk archeologicznych odkrytych przez Wykonawcę robót budowlanych na placu budowy.
4.21. Żąda usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania robót lub innych niezatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych.
4.22. Udziela Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych.
4.23. Wnioskuje w sprawie:
o Wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na zmiany.
o Przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
o Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego otoczeniu.
4.24. Opiniuje wnioski składane przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi.
4.25. Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym, oraz dostarczenie wszelkich informacji związanych z postępem prac.
4.26. Opiniuje zmianę zakresu i harmonogramu robót budowlanych.
4.27. Zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk archeologicznych odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.
4.28. Organizuje Narady Budowy, sporządza protokoły z narad i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowuje realizację ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na
Naradach Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót budowlanych.
4.29. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego załatwia sprawy związane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie, uczestniczy w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
4.30. Uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz w procedurach reklamacyjnych w okresie rękojmi i gwarancji.
4.31. Sporządzenie na żądanie lub wniosek Zamawiają informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych o stanie realizacji robót włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji zadania.
4.32. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bhp, przepisów ppoż., ochrony środowiska.
4.33. Przygotowania Zamawiającemu danych do uzyskania pozwolenia na użytkowane oraz przekazanie na majątek Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

CPV: 71520000-9

Składanie ofert:
Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym
Ofertę należy: złożyć osobiście lub listownie do Urzędu Gminy Gardeja, Ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja z dopiskiem na kopercie: ,,Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją obejmującą budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądki i Czachówek" lub przesłać skan oferty (w formacie pdf) na dres e-mailowy: inwestycje@gardeja.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz. 13:00.
2. Oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
II Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.09.2024 r. od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.2.Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat prze upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał usługi polegające na:
- Kompleksowym nadzorze inwestorskim nad realizacją dwóch inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej Q = 70 m3/h.
- Kompleksowym nadzorze inwestorskim nad realizacją inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o dł. 1000 mb.
- Kompleksowym nadzorze inwestorskim nad realizacją inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o dł. 1000 mb.
1.3.Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia , a także zakresu wykonanych przez nie czynności do wykonywania niniejszego zamówienia:
1) Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy przedstawić do oferty)
oraz
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę lub/i modernizację stacji uzdatniania wody o wydajności Q - 70 m3/h.
2) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który spełnia następujące warunki:
a) posiada co najmniej od 5 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów(kopię posiadanych uprawnień należy przedstawić do oferty)
oraz
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych), każda, polegająca na remoncie, modernizacji, rozbudowie, przebudowie, budowie obiektów kubaturowych.
Przez ,,obiekt kubaturowy" należy rozumieć obiekt, którego ,,przestrzeń", ,,pojemność" liczona jest w m3, czyli wszelkiego typu budynki. Obiektami kubaturowymi nie są: budowle (np. drogi, mosty, sieci techniczne, linie kolejowe etc) ani obiekty małej architektury (posągi, kapliczki etc) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
3) Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej i AKPiA, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada co najmniej od 5 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane lub ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kopię posiadanych uprawnień należy przedstawić do oferty)
oraz
Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych i AKPiA w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA podczas budowy lub/i modernizacji lub/i rozbudowy lub/i przebudowy stacji uzdatniania wody.
V Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
- Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2).
- Referencje, poświadczenia, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień.
- W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, z treści, którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocnika.
VI Opis sposobu obliczenia ceny
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
Cena wyliczona zgodnie z w/w zasadami powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Cena jest stała i nie podlega waloryzacji przez cały okres trwania umowy.
VII Kryteria oceny oferty
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 100 %
Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto (wartość brutto) natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
cena najniższa
---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty
Zamówienie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
VIII Sposób oceny ofert
Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona
prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
IX Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
X Informacja o terminie i miejscu podpisywania umowy:
W terminie związania ofertą wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu do jej składania.
XI Informacja o terminie i miejscu podpisywania umowy:
1) Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
2) Wybrany Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO - informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja; adres e-mail: info@gardeja.pl; telefon: 55 262 40 50; fax: 55 262 40 55;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gardeja jest Krzysztof Jóźwik; adres e-mail: biuro@solved.com.pl; telefon: 791150939;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją obejmującą budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądki i Czachówek", prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy także powstaje obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.