Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1308z dziś
6765z ostatnich 7 dni
25007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pomocniczych oraz terenu zewnętrznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pomocniczych oraz terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Owocowa 6-6a
40-158 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 60 41 208
kancelaria@katowice.pip.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 1000 zł
Nr telefonu: tel. 32 60 41 208
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza
kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na:
,,Usługę sprzątania pomieszczeń biurowych, pomocniczych oraz terenu zewnętrznego
dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Oddział w Gliwicach"
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, pomocniczych
oraz terenu zewnętrznego Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach Oddział w Gliwicach, położonego przy Ul. Ks. H. Hlubka 2,
44-100 Gliwice.
2.2. Opis sposobu realizacji zamówienia określony został w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do tego zapytania.
2.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), osób wykonujących bezpośrednie
czynności związane z realizacją zamówienia, tj. sprzątanie nieruchomości
2
(z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
odrębnych przepisów).

Dokument nr: KT-ROR-A.213.110.2023.

Składanie ofert:
7. Termin i sposób złożenia oferty
7.1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.05.2023 r. do godz. 14.00.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
kancelaria@katowice.pip.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
24 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 29 maja
2023 roku.

Wymagania:
4. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Warunki zamówienia
5.1. Realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o zapisy umowy zawartej przez strony;
wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5.2. Płatności za realizację zamówienia następować będą na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur, przelewem na konto wskazane w tych fakturach, w terminie 21 dni
od daty dostarczenia faktury. W przypadku wystawienia przez wykonawcę faktury
zawierającej błędy, termin ulega przedłużeniu do 21 dni od dnia otrzymania faktury
korygującej wszystkie błędne zapisy.
5.3. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt oraz odzież ochronną niezbędną do zrealizowania
usług.
5.4. Wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
5.5. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba oddziału terenowego w Gliwicach Zamawiającego;
adres siedziby: ul. Ks. H. Hlubka 2, 44-100 Gliwice.
6. Wymagania dotyczące wadium
6.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1000 zł
(słownie: tysiąc złotych).
6.2. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
6.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy
wnieść oryginał gwarancji w postaci elektronicznej.
6.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu (PLN) - należy je wpłacić na numer
konta Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,
ul. Owocowa 6-6a:
52 1010 1212 0013 1313 9120 0000,
3
prowadzonego przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach. Wadium
wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy do upływu terminu
składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, dokument wadialny gwarancji
musi zostać złożony w sposób i w formie opisanej w pkt 6.3 i zawierać następujące
informacje:
- nazwę postępowania;
- numer postępowania nadany przez Zamawiającego: KT-ROR-A.213.110.2023;
- pełną nazwę i adres podmiotu, który wystawia gwarancję;
- pełną nazwę i adres beneficjenta gwarancji;
- pełną nazwę i dokładny adres Wykonawcy, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja;
- określenie kwoty gwarancji - musi ona odpowiadać kwocie wadium wskazanej przez
Zamawiającego; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich;
- gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy wykonawca,
którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie lub gdy wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie do uzupełnienia bądź wyjaśnienia oferty nie złożył stosownych uzupełnień/
wyjaśnień;
- termin ważności gwarancji - okres ten nie może być krótszy niż termin związania
ofertą, o którym mowa w pkt 4 zapytania;
6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
Oferta powinna zostać przesłana w postaci zeskanowanego
dokumentu stanowiącego oryginał podpisanej oferty bądź w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym.
7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta ma być podpisana przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (uprawnienie musi
wynikać z KRS, wypisu z CEiDG lub z pełnomocnictwa).
4
7.3. Wykonawca złoży jedną ofertę jednowariantową oferując realizację usługi opisanej
w punkcie 2 niniejszego zapytania, obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych
polskich (zł) z podatkiem VAT (przez ,,cenę" Zamawiający rozumie łączny koszt
wykonania zamówienia z podatkiem VAT) - obliczoną jako sumę wartości pozycji załącznika
nr 1a do zapytania, powiększoną o podatek VAT, wyliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W ofercie należy podać również ceny jednostkowe
bez podatku VAT, stawki podatku VAT oraz wartości bez podatku VAT każdej pozycji
załącznika nr 1a do zapytania, a także sumę wartości pozycji ww. załącznika bez podatku
VAT oraz wysokość podatku VAT.
7.4. Cena ma dotyczyć całego zaoferowanego przedmiotu zamówienia, określonego w pkt
2 niniejszego zapytania.
7.5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu, powinien
w łącznej cenie brutto oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić ewentualne inne opłaty
i podatki.
7.6. Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem,
a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.
7.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
7.8. w związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. ustawy z dnia 13.04.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz.
129), wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.9. Oferta powinna zawierać:
a) formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
b) wypełniony formularz cenowy, stanowiący załącznik do formularza oferty - wg wzoru
stanowiącego załącznik numer 1a do zapytania ofertowego,
a) oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
(w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewskazana w KRS i/lub innym
odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania),
5
c) potwierdzenie wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.
7.10. Zamawiający pobierze samodzielnie z baz danych aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile są dostępne
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych. W przypadku braku dostępności ww. dokumentu pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca zobowiązany
jest załączyć ww. dokument do oferty.
7.11. Wykonawca wskaże w ofercie dane osób, które będą uprawnione do kontaktów
z Zamawiającym w trakcie prowadzenia postępowania.
7.12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pocztą elektroniczną. Każda ze stron - na żądanie drugiej - niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.13. Pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną
na adres e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl. Pytania do zapytania ofertowego
można wnosić najpóźniej na trzy dni robocze przez terminem składania ofert, wskazanym
w pkt 7.1. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane telefonicznie.
7.14. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana pocztą elektroniczną
do wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, oraz zostanie
umieszczona na stronie prowadzonego postępowania.
7.15. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oferty poprzez składanie odpowiednich
wyjaśnień/informacji/dokumentów/danych, na wezwanie Zamawiającego
zgodnie z pkt 8 zapytania.
7.16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania.
7.17. Wszystkie terminy wskazane w niniejszym zapytaniu należy obliczać zgodnie z zasadami
wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
8. Zasady uzupełniania ofert
W przypadku braku lub złożenia wadliwych dokumentów, Zamawiający wezwie (jednokrotnie)
wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień.
W przypadku, gdy wykonawca nie uzupełni oferty lub nie złoży stosownych wyjaśnień
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jak również gdy złoży ofertę niespeł
6
niającą wymogów zapytania ofertowego, oferty te nie będą brane pod uwagę przy
ocenie ofert i zostaną odrzucone.
9. Zasady poprawiania omyłek w ofertach.
9.1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, i oczywiste omyłki pisarskie oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
9.2. Zamawiający przyjmie jako prawidłowe ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych
pozycjach formularza cenowego.
9.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku błędnego obliczenia wysokości
podatku VAT - Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej
ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww.
kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). Zamawiający poprawi
również omyłki polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku
VAT oraz cen z podatkiem VAT.
10. Zasady odrzucania ofert
Zamawiający odrzuci ofertę, której treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
ofertę częściową, ofertę złożoną po terminie, niepodpisaną przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy, ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu na podstawie
przepisów, o których mowa w pkt 7.8. Zamawiający odrzuci także ofertę wykonawcy,
który nie uzupełni dokumentu w terminie określonym przez Zamawiającego,
na podstawie pkt 8.
W przypadku, gdy wykonawca nie dołączy do oferty formularza ofertowego, w tym
formularza cenowego, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia
oferty, o której mowa w pkt 8.
11. Kryteria i sposób oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny (waga
kryterium: 100%).
7
12. Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie w każdym czasie bez
podania przyczyny. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego
żadne roszczenie.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach,
z siedzibą przy ul. Owocowej 6-6a, 40-158 Katowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Katowicach jest Pani Justyna Koch, adres e-mail:
iod@katowice.pip.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz b
lub f RODO w celu przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania określonego
w zapytaniu ofertowym, a także w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji
przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie umowy;
4) odbiorcą danych osobowych mogą zostać inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione
organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji, tj. przez okres realizacji umowy i 6 lat po jej zakończeniu;
6) podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału;
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zło
8
żenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach i na zasadach
określonych w przepisach RODO;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.