Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
796z dziś
6252z ostatnich 7 dni
24494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka komórek oraz budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbiórka komórek oraz budynków

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Siemianicach Śląskich
ul. Komuny Paryskiej 4b
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
tel. 32 766-00-00
zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 32 766-00-00
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia
Rozbiórka komórek oraz budynków.
Tryb zamówienia publicznego: Zapytanie ofertowe
Prowadzący Postępowanie informuje iż niniejsze zamówienie nie przekracza kwoty określonej
w art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza 130 tyś. PLN

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka komórek oraz budynków.
( Śmiłowskiego 39 w Siemianowicach Śląskich)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Przedmiar (Dodatek nr 3 do ZO)
- STWIORB (Dodatek nr 4 do ZO)
Prowadzący postępowanie zaleca zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

CPV: 45111300-1

Dokument nr: ZO-MPGKiM/12/V/2023

Otwarcie ofert: ? Otwarcie ofert nastąpi w biurze nr 14 Działu Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Siemianowicach Śląskich przy Ul. Komuny Paryskiej 4b w dniu 25.05.2023r. o godz. 9:00

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
? Ofertę należy złożyć w biurze nr 14 Działu Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.
Komuny Paryskiej 4B w Siemianowicach Śl. do dnia 25 .05.2023r. do godz. 8:30 .

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy.

Wymagania:
IV Wykaz dokumentów jakie powinni dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków Wykonawca winien
przedłożyć wraz z ofertą:
a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane
polegające na rozbiórce obiektu budowlanego o wartości wynoszącej co najmniej 10.000,00 zł
brutto każda.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej
wymienionymi osobami:
- Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2018r. poz.1202 ze zmianami) lub odpowiadające
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2
Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w
art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65).
c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia, tj.: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejsza niż 50.000,00 zł
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami
Ustala się sposób porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z wykonawcami:
? pisemnie adres MPGKiM 41-100 Siemianowice Śląskie, ul Komuny Paryskiej 4B
? drogą elektroniczną
Adres poczty elektronicznej Prowadzącego postępowanie:
zamowieniapubliczne@mpgkim.com.pl
Strona internetowa: www.mpgkim.com.pl
2. Jeżeli Prowadzący postępowanie lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Prowadzący
postępowanie domniema, iż pismo wysłane przez Prowadzącego postępowanie na e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Prowadzącego postępowanie do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób
określony w pkt. 2 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.
VI. Wymagania dotyczące wadium
Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia ofert.
2. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do zaproszenia
do złożenia oferty
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego Dodatek nr 1 do ZO. Of erta musi zawierać kosztorysy ofertowe uproszczo -
ne wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętów oraz stroną tytułową zawierającą
stawkę roboczogodziny i składniki cenotwórcze sporządzone na podstawie przedmiarów
robót stanowiących z ałącznik nr 3 do ZO - P rzedmiar robót .
Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty
Wykonawca winien wycenić każdą pozycję w przedmiarze robót, przestrzegając zasad
dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych
3
podanych w przedmiarze. Żadna pozycja w kosztorysie ofertowym nie może być wyceniona
na wartość 0,00 zł.
4. W przypadku gdy Wykonawca wyceni pozycje kosztorysu ofertowego na wartość 0,00zł
Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy jako niezgodną z treścią ZO.
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w
szczególności podatek VAT.
6. Cenę brutto oferty należy obliczyć w Formularzu ofertowym Dodatek nr 1 do ZO.
7. W cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadów,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc
po przecinku (groszy).
8. Zamówienie będzie rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowiącego
iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie
wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiarów.
9. W cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
1. - koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie
mediów) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy;
- koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót;
- koszty zabezpieczenia miejsca wykonywania robót;
- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych i
odbioru końcowego robót.
10. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
11. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, przy użyciu nośnika pisma
nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
12. Oferta powinna być trwale spięta, mieć kolejno ponumerowane strony/ kartki. Należy wykazać
łączną liczbę stron /kartek oferty, załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
13 Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy
14. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione przez Wykonawcę
15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem)
16. W przypadku podpisywania ofert lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
17. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
4
18. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np: konsorcjum,
spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika zgodnie z treścią przepisu art.23 ustawy prawo zamówień
publicznych.
19. Każda zapisana strona winna być parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy
20. Każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
21. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena.
22. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nieprzeźroczystym, nienaruszonym opakowaniu
z napisem:
NIE OTWIERAĆ PRZE D 25 .05.2023r, godz. 10:00
ZO-MPGKiM/12/V/2023
Rozbiórka komórek oraz budynków.
wraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy.
23. Wykonawca może przed, upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
24. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
5
X. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia
1. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania o udzielenie zamówienia
bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania
ofert.
2. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie
zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty nie będą podlegały
ocenie.
3. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania o udzielenie
zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką prowadzący postępowanie
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uwagi:
IX. Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert: cena netto
Prowadzący postępowanie udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
? Sposób obliczenia ceny:
? Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi
na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT.
? Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
? Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w
celu jej określenia.
? Cena oferty brutto musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty
jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.
? Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.