Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
796z dziś
6252z ostatnich 7 dni
24494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont nawierzchni drogi gminnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont nawierzchni drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice
powiat: proszowicki
tel. 12 385-12-20
komunalka@um.proszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Proszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 385-12-20
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice zaprasza do składania ofert dla zamówienia o nazwie

"Remont nawierzchni drogi gminnej nr 160226K relacji Chorążyce - Gniazdowice w miejscowości Gniazdowice"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 160226K relacji Chorążyce - Gniazdowice w miejscowości Gniazdowice" na przewidywanym odcinku o długości 115 mb..

CPV: 45232451-8, 45233220-7, 45233142-6

Dokument nr: WIP-RI.7021.125.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice Ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice lub drogą elektroniczną na adres e-mail: komunalka@um.proszowice.pl w terminie do dnia 23 maja 2023 do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy a termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym;

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez Wykonawcę zdolność do realizacji zamówienia (w zakresie doświadczenia, posiadanej wiedzy, dysponowania określonym sprzętem, dysponowania osobami o określonym poziomie wykształcenia, wiedzy i umiejętności zdolnych zrealizować zamówienie).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki wykonania zamówienia, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

V. Kryteria oceny ofert;

Głównym kryterium oceny jest najniższa cena za realizację zamówienia.

VI. Oferta powinna zawierać;

Nazwę zamówienia, cenę za wykonanie zamówienia określona na podstawie przedmiaru robót do nn. zapytania, termin realizacji zamówienia (nie dłuższy niż termin wykonania zamówienia określony w pkt. III) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym, datę i podpis wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Uwagi:
IX. Informacje uzupełniające;

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice z siedzibą w (32-100) Proszowicach ul. 3 Maja 72, tel. (12) 386-10-05, faks: (12) 386-15-55, email: sekretariat@um.proszowice.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Król, e-mail: iodo@proszowice.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,

7) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

8) posiadają Państwo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Państwu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VIII. Osoba do kontaktu;

Włodzimierz Klęk, tel. 12 385-12-20, e-mail: wklek@um.proszowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.