Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe "

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
powiat: Płock
https://platformazakupowa.pl/transakcja/768802
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WZP.271.2.46.2023/AS Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock". proszę o podanie ceny brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 768802, WZP.271.2.46.2023/AS

Otwarcie ofert: Otwarcia : 25-05-2023 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/768802
Składania : 25-05-2023 10:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Płock zaprasza do składania ofert w procedurze przetargu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego na realizację zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł
pn. :,,Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock".
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.
II. Termin realizacji zamówienia - do dnia 30 listopada 2023 roku, przy czym:
- w terminie do dnia 15 lipca 2023 roku Wykonawca przedłoży komplet dokumentów wymaganych do wystąpienia do organów opiniujących w ramach strategicznych oceny oddziaływania na środowisko,
- w terminie do dnia 15 października 2023 roku zakończone zostaną konsultacje społeczne dokumentu.
III. Kryteria oceny ofert:
- cena - 80%
Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę:
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
C min
C = ---------- X 80 pkt = .............. pkt
Co
gdzie: C min- cena brutto oferty najtańszej,
C o- cena brutto oferty ocenianej.
- doświadczenie - 20%
Oferta otrzyma 2 pkt. za każde wykazane ponad 1 (jedno) opracowanie (pierwsze wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu). Za opracowanie rozumie się plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś lub założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś lub aktualizację jednego z powyższych opracowań dla miast o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś. Maksymalna liczba punktów - 20.
Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik - Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu (jedno opracowanie) oraz realizację usług w zakresie kryterium oceny ofert - doświadczenie zawodowe Wykonawcy.
IV. Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wymagania związane z wiedzą i doświadczeniem dla wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock:
- Wykonanie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - następujących usług zrealizowanych łącznie z potwierdzeniem ich należytego wykonania:
opracowania wraz z doprowadzeniem do uchwalenia przez radę gminy następujących dokumentów:
co najmniej 1 planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś lub
co najmniej 1 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś lub
co najmniej 1 aktualizacji opracowań wymienionych w pkt. a) lub b) dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 80 tyś.
- Przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla któregoś z wyżej wymienionych opracowań.
Dowodami należytego wykonania umowy są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu.
Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik - Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu (jedno opracowanie) oraz realizację usług w zakresie kryterium oceny ofert - doświadczenie zawodowe Wykonawcy.
Wymagania związane z osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego, biorącymi czynny udział w jego realizacji:
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Skład zespołu pracującego nad dokumentami liczyć powinien co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej 1 ekspert, który posiada wykształcenie wyższe techniczne o kierunku energetyka lub inżynieria środowiskowa lub ochrona środowiska oraz posiada doświadczenie zawodowe polegające na uczestnictwie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat (przed wszczęciem postępowania) co najmniej 1 planu lub założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub program ograniczenia niskiej emisji, które były przygotowane dla miasta zamieszkanego przez nie mniej niż 80 tys. mieszkańców.
Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
UWAGA!
Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przekaże (przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na wezwanie Zamawiającego) wykaz osób zawierający informacje potwierdzające spełnienie powyższego warunku.
Brak wykazu osób powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie jego oferty.
V. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył do oferty wymaganego Wykazu usług, Zamawiający wzywa do jego uzupełnienia,przy czym wezwanie dotyczy wyłącznie części na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie dotyczy części w zakresie kryterium oceny ofert . Brak uzupełnienia we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VII. Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji złożonych ofert.
VIII. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
IX. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt V i VI oraz konieczność potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisana w pkt IV.
X. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XI. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
XIV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie spraw merytorycznych - Piotr Niesłuchowski, Joanna Rumińska,
- w zakresie spraw formalnych - Agnieszka Szatkowska.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
Gmina Miasto Płock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Płock: iod@plock.eu,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Opracowanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock".
Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art.74 ust.3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2021 Poz. 1129 z pózn.zm.) Prawo Zamówień publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych Zamawiający może odrzucić ofertę.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem,że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
______________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 E-fakturowanie - Proszę potwierdzić zapoznanie się z informacją z załącznika
e-fakturowanie.odt
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić
treśc art 7 ust 1.pd [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 doświadczenie zawodowe Wykonawcy 20% należy wypełnić załącznik - Wykaz usług (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
załącznik - wykaz us [...].odt
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Płocka Oddział: Wydział Zamówień Publicznych
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.