Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi sprzątania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi sprzątania

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel. 530 271 172, 782 224 404
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 530 271 172, 78
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na:
,,Wykonywanie usługi z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych biurowca Nadleśnictwa Międzylesie, pokoi gościnnych oraz budynku socjalno -
bytowego "
Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie usługi z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych biurowca Nadleśnictwa Międzylesie, pokoi gościnnych oraz budynku socjalno - bytowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

CPV: 90910000-9, 90919200-4

Dokument nr: SA.272.14.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2023 o godz. 09.15 w siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie.

Specyfikacja:
strona Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, na której jest dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miedzvlesie

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2023. roku, do godz. 09;00, w sekretariacie zamawiającego przy Ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w Międzylesiu osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, lub pocztą tradycyjną.
W przypadku przysłania oferty drogą elektroniczną (zwykłym mailem), Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie może rościć pretensji do wcześniejszego ujawnienia treści złożonej w ten sposób oferty.
Ofertę należy złożyć na : Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5). Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się przesłanie oferty e-mailem podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.06.2024

Wymagania:
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w/w budynku Nadleśnictwa Międzylesie.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert: Cena 100%
5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5: Formularz ofertowy i wymagane Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
b. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć 1 referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługi utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (zgodny z umową lub zleceniem), a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -wystarczy oświadczenie wykonawcy
c. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć wypełniony Załącznik nr 4 Zestawienie niezbędnych środków czystościowych, które będą używane i stosowane przy realizacji usługi wraz z kompletem kart charakterystyki
d. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC do przedłożenia przed zawarciem
umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100 zł)
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:
,,Oferta na: ,,Wykonywanie usługi z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych biurowca Nadleśnictwa Międzylesie, pokoi gościnnych oraz budynku socjalno - bytowego. "
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wyborze oferty oraz o terminie podpisania umowy.
8. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:
a. Załącznik nr 5: Formularz ofertowy i wymagane Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
b. Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub oświadczenie Wykonawcy.
9. Wykaz dokumentów jakie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy:
a. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100 zł)
b. zestawienie środków czystości wraz z kompletem kart charakterystyki - załącznik nr 4
10. Zamawiający informuje, że:
1. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia zamówienia
2. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o przyjęciu oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania Zamawiającego;
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub anulowania postępowania na dowolnym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
11. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia.
2. Zamawiający unieważni postępowanie przed jak i po terminie składania ofert a przed wyborem oferty jeżeli zajdą okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem postępowanie, a w szczególności dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków finansowania.

Kontakt:
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika w osobie: Elżbieta Sucharska tel. 530 271 172, e-mail elzbieta.sucharska@wroclaw.lasy.gov.pl. Agnieszka Andysz tel. 782 224 404, e-mail agnieszka.andysz@wroclaw.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.