Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
powiat: przemyski
+48 16 671 14 86, tel. 16 671 14 86 wew. 29
sekretariat@krzywcza.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krzywcza
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 16 671 14 86, te
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza" oraz ,,Przebudowa dróg gminnych dz. nr: 2470 w Bachowie, nr 855, 237/8, 237/5 i 224 w Krzywczy".
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Część nr 1 - ,,Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza",
Część nr 2 - ,,Przebudowa dróg gminnych dz. nr: 2470 w Bachowie, nr 855, 237/8, 237/5 i 224 w Krzywczy".

Zadania inwestycyjne objęte nadzorem inwestorskim obejmują:
1).Część nr 1:
- rozbudowę drogi gminnej nr 1 16218 R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673,
- przebudowę drogi gminnej nr 1 16204 R w miejscowości Skopów w km od 0+000 do 1+936,
- przebudowę drogi gminnej nr 1 16234 R w miejscowości Wola Krzywiecka w km od 0+000 do
1+647.
Roboty budowlane polegać będą w szczególności na: wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów indywidualnych, przebudowę istniejących przepustów, ułożeniu poboczy, montaż barier ochronnych, odmuleniu rowów, umocnienie dna i skarp rowów betonowymi płytami ażurowymi i korytami typu kolejowego. Szczegóły prac określa załącznik nr 3 - Projekty wykonawcze oraz PFU.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia określa
załącznik nr 2 - projekt umowy CZĘŚĆ 1.
2).Część nr 2:
- przebudowę dróg gminnych dz. nr: 2470 w Bachowie, 855, 237/8, 237/5 i 224 w Krzywczy,
Roboty budowlane obejmować będą: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie
przepustów, roboty związane z fundamentowaniem dróg i wykonaniem nawierzchni
Roboty wykonywane w ramach w/w zadania inwestycyjnego określa załącznik nr 3A - Przedmiary - CZĘŚĆ 2.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia określa
załącznik nr 2A - projekt umowy CZĘŚĆ 2.

Dokument nr: SGI.271.1.32.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert:
1) miejscem otwarcia ofert jest Urząd Gminy w Krzywczy 37-755 Krzywcza 36, pokój nr 12.
2) termin otwarcia ofert: 25 maj 2023 r., godz. 09:15,
3) otwarcie ofert jest jawne,
4) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1) miejscem składania ofert jest: Urząd Gminy w Krzywczy - Biuro Obsługi Mieszkańca, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza.
2) oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać na adres: Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, z wyraźnym oznaczeniem postępowania,
3) termin składania ofert: do dnia 25 maj 2023 r., do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ 1:
od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do 30 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, nie dłużej niż do dnia przewidywanego zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w rozliczeniu projektu przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ 2:
od momentu podpisania umowy z Zamawiającym do 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, nie dłużej niż do dnia przewidywanego zakończenia inwestycji z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w rozliczeniu projektu przez Zamawiającego.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, prowadzone jest na podstawie stosownego Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywcza nr 7/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r
Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY

Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla części nr 1 oraz części nr 2.
1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:

1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego)

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego oraz złożonych dokumentów (kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z ofertą.

2). Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, zwanej dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
2.1.wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy;
2.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
2.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ROZDZIAŁ V
SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
6. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

ROZDZIAŁ VI
KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny.
2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną brutto poszczególnej części.
3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe.

ROZDZIAŁ VII
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. Język i forma porozumiewania się:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej,
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać drogą elektroniczną,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu,
4) oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej,
5) jeżeli Zamawiający lub Oferenci porozumiewają się drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
3. Związanie ofertą:
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego,
3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego,
4) załącznikami do oferty są to dokumenty wymienione w Rozdziale IV Zapytania Ofertowego,
5) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,
Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie, opieczętowanej przez Oferenta z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwą postępowania:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Część nr 1 - ,,Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza",

lub
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Część nr 2 - ,,Przebudowa dróg gminnych dz. nr: 2470 w Bachowie, nr 855, 237/8, 237/5 i 224 w
Krzywczy".

lub
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Część nr 1 - ,,Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza",
Część nr 2 - ,,Przebudowa dróg gminnych dz. nr: 2470 w Bachowie, nr 855, 237/8, 237/5 i 224 w
Krzywczy".

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,zmiana" lub ,,wycofanie" oraz nazwą postępowania,
7) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania ofert.
7. Informacje dot. postępowania:
1) jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych lub zamknie postępowanie bez wyboru,
2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe wyznaczając oferentowi odpowiedni nie dłuższy niż dwudniowy termin na wyrażenie bądź niewyrażenie zgody na ich poprawę,
3) Zamawiający wyklucza oferenta, który: odstąpił od podpisania umowy z zamawiającym a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wykonawcę, którego ofertę odrzucił,
4) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:
a) została złożona przez wykluczonego wykonawcę,
b) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których zamawiający nie jest w stanie poprawić bez przeprowadzenia negocjacji,
d) oferta jest nieważna.
Zamawiający może zwrócić się do wyjaśnienia, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśniania.

8. Pozostałe informacje:
1) zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zmianami),
2) po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien przedłożyć:
a) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
b) umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisany przez Wykonawcę,
3) wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 - dla części 1 oraz Załącznik Nr 2A - dla części 2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania,
b) zamknięcia postępowania bez wyboru,
c) odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny,
d) unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- złożona oferta będzie nieważna.

Uwagi:
Klauzula informacyjna.
1. Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 - dla części 1 oraz Załącznik Nr 2A - dla części 2, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania;
2) zamknięcia postępowania bez wyboru;
3) odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny;
4) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzywcza jest Pan Dariusz Surówka, kontakt: za pomocą poczty tradycyjnej:
Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37 - 755 Krzywcza,
za pomocą poczty elektronicznej:
adres e-mail: surowkalegal@surowka-legal.pl,
telefoniczny:
telefon: +48 16 671 14 86;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SGI.271.1.32.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym postępowanie zostało przeprowadzone,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,*
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,**
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
10) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
2. Numer telefonu Zamawiającego:
+48 16 671 14 86
3. Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@krzywcza.pl
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Pilch, tel. 16 671 14 86 wew. 29, email: p.pilch@ugkrzywcza.pl, w godz. 8:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.