Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2023-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
powiat: pyrzycki
091/39 70 310, faks 091/39 70 314
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Pyrzyce
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 091/39 70 310, faks
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.CZĘŚĆ I. Zakup sprzętu informatycznego.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, standardy wykonania i dostawy, zostały określone w załączniku nr 6A do SWZ pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowi jej integralną część. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załączniki Nr 5A do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich świadczeń aby osiągnąć cel wskazany w OPZ.
CZĘŚĆ II. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, standardy wykonania i dostawy, zostały określone w załączniku nr 6B do SWZ pn. ,,Opis przedmiotu zmówienia" stanowi jej integralną część. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 5B do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich świadczeń aby osiągnąć cel wskazany w OPZ.
CZĘŚĆ III. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego - zarządzanie siecią i zasobami IT.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, standardy wykonania i dostawy, zostały określone w załączniku nr 6C do SWZ pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowi jej integralną część. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 5C o SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich świadczeń aby osiągnąć cel wskazany w OPZ.
CZĘŚĆ IV. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego www oraz BIP.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, standardy wykonania i dostawy, zostały określone w załączniku nr 6D do SWZ pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia " stanowi jej integralną część. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 5D do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich świadczeń aby osiągnąć cel wskazany w OPZ.

CPV: 30200000-1, 30213000-5,30213100-6,30214000-2,48000000-8,32420000-3,48820000-2,48821000-9,72263000-6,48823000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00223144, WO. 271.6.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-05-25 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt z Wykonawcami, w
szczególności
składanie zapytań,oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:1) ,,Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o." dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) ,,Instrukcji dla wykonawców" dostępnej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 310,
email: iod@pyrzyce.um.gov.pl w godz.ch 7.00-15.00;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-05-25 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedin

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.