Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa materiałów do badań (surowca) w postaci włókniny rolniczej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów do badań (surowca) w postaci włókniny rolniczej (agrowłókniny)

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Wytwórcze CHEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
509661067
ksiegowosc@cheko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159088
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: 509661067
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa materiałów do badań (surowca) w postaci włókniny rolniczej (agrowłókniny) w ilości łącznej 400 ton według parametrów i zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym z dnia 18.05.2023 r.
Powstaje w kontekście projektu
RPKP.01.02.01-04-0020/20 - Wsparcie procesów B+R w ZW CHEKO Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie bad. przem. i prac rozw., celem opracowani i wdrożenia innowacji proces. i produkt. w dziedzinie recyklingu włókniny rolniczej

Część 1
zakup i dostawa materiałów do badań(surowca)-agrowłóknina

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zapytania/zamówienia jest:
- zakup i dostawa materiałów do badań (surowca) w postaci włókniny rolniczej (agrowłókniny) w ilości łącznej 400 ton według parametrów jak niżej.
2. Opis przedmiotu zamówienia (cechy/parametry):
a) Zakup i dostawa materiałów do badań (surowca) w postaci włókniny rolniczej (agrowłókniny) w ilości łącznej 400 ton według następujących parametrów:
Cechy/parametry zamówienia:
- zawartość polipropylen 99% minimum
- wilgotność do 20%
- poziom zanieczyszczeń do 10%
- materiał winien zostać dostarczony w formie zbelowanej (tj. nie luzem oraz nie na wałkach)
Zastosowanie:
Materiał jest niezbędny do prowadzenia prac badawczych w zakresie technologii recyklingu włókniny rolniczej (z której odzyskany zostanie dobrej jakości surowiec w postaci polipropylenu w wyniku prawidłowego jej oczyszczenia i zrecyklingowania/opracowane zostaną nowe metody separacji/rozdrabniania/oczyszczania/suszenia i granulacji surowca odzyskiwanego z agrowłókniny).
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 19200000-8, 19240000-0, 39500000-7

Dokument nr: 2023-24969-159088

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-25
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 25.05.2023 r.
9. Oferty należy złożyć w firmie:
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o.
ul. Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
osobiście (wpływ do 25.05.2023 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 25.05.2023 r.) lub e-mailem na adres: cheko@wp.pl (wpływ do 25.05.2023 r.).
Oferty osobiście lub listownie należy kierować na adres Ul. Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Włocławek
Gmina
Włocławek
Miejscowość
Włocławek
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-06-05
Koniec realizacji
2023-09-29
Czy występuje płatność częściowa
TAK
8. Termin wykonania zamówienia: do 29.09.2023 r. przy czym:
a) Włóknina rolnicza stanowiąca przedmiot zamówienia w ilości 100 ton winna zostać dostarczona w terminie do 30.06.2023 r.;
b) Włóknina rolnicza stanowiąca przedmiot zamówienia w ilości 100 ton winna zostać dostarczona w terminie do 31.07.2023 r.;
c) Włóknina rolnicza stanowiąca przedmiot zamówienia w ilości 100 ton winna zostać dostarczona w terminie do 31.08.2023 r.;
d) Włóknina rolnicza stanowiąca przedmiot zamówienia w ilości 100 ton winna zostać dostarczona w terminie do 29.09.2023 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania oraz innych elementów/parametrów zamówienia w następujących okolicznościach:
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi i innymi czynnikami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- zaistnienia innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (w tym m.in. wynikających z zagrożenia epidemiologicznego i/lub konfliktem zbrojnym) uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy lub jej części zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent w celu uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu ofertowym winien przedłożyć następujące dokumenty:
- Oferta pod rygorem nieważności winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wypełnione wszystkie elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby /osób uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty);
- do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty), przy czym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Oferty złożone i nie sporządzone na Formularzu Ofertowym, nie wypełnione w całości, nie zawierające podpisów osoby/osób uprawnionej do reprezentowania oferenta i nie zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta będą odrzucane z przyczyn formalnych,
oraz
- uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. W ofercie należy wskazać cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II.2. Zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN lub w walucie obcej, gdzie kurs przeliczenia ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie określony na dzień 25.05.2023 r. tj. ostatni dzień składania ofert (przyjmuje się średni kurs NBP - tabela A).
Oferta winna zostać przedłożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania pod rygorem nieważności oferty.
2. Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać wszelkie wydatki/koszty niezbędne do całościowego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego (zakup, dostawa, transport).
3. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert całościowych obejmujących całość przedmiotu zamówienia i spełniających wszystkie pozycje parametrowe i ilościowe ujęte w specyfikacji z pkt. II.2 niniejszego Zapytania, w przeciwnym przypadku oferty zostaną uznane za niekompletne i nie będą podlegać rozpatrzeniu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. oferta musi obejmować wykonanie i dostawę całego zakresu rzeczowego zgodnie z treścią Zapytania ofertowego z pkt. II.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. oferta musi obejmować wykonanie i dostawę całego zakresu rzeczowego zgodnie z treścią Zapytania ofertowego z pkt. II.
5. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI.
7. Termin związania ofertą: do 02.06.2023 r.
10. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym tj.
- Oferta pod rygorem nieważności winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wypełnione wszystkie elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby /osób uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty);
- do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty), przy czym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Oferty złożone i nie sporządzone na Formularzu Ofertowym, nie wypełnione w całości, nie zawierające podpisów osoby/osób uprawnionej do reprezentowania oferenta i nie zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta będą odrzucane z przyczyn formalnych,
oraz
- uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
12. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania oferentom pytań w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zmian całości lub części zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania ofertowego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
15. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
16. Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać wszelkie wydatki/koszty niezbędne do całościowego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot Zapytania ofertowego (zakup, dostawa, transport materiałów do Zamawiającego), z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-18
Data ostatniej zmiany
2023-05-18 19:36:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto zamówienia:maks 100pkt.
Punktacja za oczekiw. wynagrodz.brutto zost. oblicz.wzorem:
najniższa oferta cenowa:P1=100pkt.,
kolejne oferty cenowe:Pn=[100pkt.-10x(Cn/C1)]
gdzie:
C1-wartość najniższej oferty
Cn-wartości kolejnych ofert
Suma pkt będzie liczona wzorem:O=C
gdzie:
O-Ocena
C-Cena

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maria Małkiewicz
tel.: 509661067
e-mail: ksiegowosc@cheko.pl
Dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Kmita pod adresem e-mail: cheko@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.