Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stalowych pojemników dla baterii litowo-jonowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stalowych pojemników dla baterii litowo-jonowych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elemental Strategic Metals Sp. z o.o
Traugutta 42a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
+48 511 68 96 69, +48 571 679 132
m.kolodiuk@elementalsm.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159076
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 511 68 96 69, +4
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stalowych pojemników dla baterii litowo-jonowych w ilości 50 sztuk
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-8001/20 - "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu"

Część 1
Stalowe pojemniki transportowe dla baterii litowo-jonowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem niniejszego zamówienia nr IPCEI 351/2023 jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa stalowych pojemników dla baterii litowo-jonowych w ilości 50 sztuk o następujących parametrach:
- Materiał: S235JR
- Wymiary zewnętrzne: podstawa 1201 mm x 1003 mm, wysokość 1061 mm
- Grubość ścianek: 2 mm
- Grubość pokrywy/dna: 3 mm
- Pokrywa zamontowana na zawiasach
- Mechanizm zamykania na 4 zamki z bezpiecznikiem zamknięcia, dwa na przedniej ścianie i po jednym na krótszych ścianach
- Waga netto pojemnika: 193 kg
- Maksymalna ładowność: 400 kg
- Maksymalne obciążenie górnej części elementu 1186 kg
- Obsługa: przez wózek widłowy lub za oczami górnych rogów pokrywy
- Certyfikacja:
Zgodnie z rozdziałem 6.1 Umowy ADR jako skrzynia stalowa (4A) - opakowanie dla materiałów niebezpiecznych. Certyfikat II/Y i III/Z .
Zgodnie z odpowiednią instrukcją pakowania, przeznaczony dla wszystkich grup baterii i ogniw litowych wymienionych poniżej (zwanych dalej bateriami litowymi).
Certyfikowane zgodnie z punktem 4.1.4.1 Umowy ADR (Instrukcji pakowania) dla:
- baterie litowe przewożone do utylizacji lub recyklingu,
- nowe baterie litowe produkowane w małych seriach (do 100 sztuk) lub prototypy transportowane
do testów,
- Baterie litowe uszkodzone lub wadliwe, łącznie z bateriami znajdującymi się w sprzęcie, ale nie takie,
które są podatne na szybki rozkład, niebezpieczną reakcję, pożar lub wytwarzanie niebezpiecznego
ciepła lub wydzielanie toksycznych, żrących lub łatwopalnych oparów.
- inne baterie litowe.
Oznakowanie pojemnika zgodne z RID/ADR sekcja 6.1.3
W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami, których oferty nie podlegają odrzuceniu na równych warunkach, w celu doprowadzenia do polepszenia ofert w zakresie cen. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony protokołem z negocjacji.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty przewiduje się podpisanie z Wykonawcą umowy na realizację prac opisanych w niniejszym zapytaniu, na zasadach określonych w niniejszym Zamówieniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Warunki handlowe
a) Harmonogram
Projekt będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Planowany termin podpisania umowy - maj 2023 r.
- DOSTAWA pierwszej partii 25 sztuk na miejsce do Zawiercia - do 31 sierpnia 2023 r.
- DOSTAWA drugiej partii 25 sztuk na miejsce do Zawiercia - do 30 września 2023 r.
a) Cena i warunki płatności

CPV: 44600000-6, 44619000-2

Dokument nr: 2023-1106-159076, IPCEI 351/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-25

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Zawiercie
Miejscowość
Zawiercie

Wymagania:
Cena będzie podana na podstawie DDP zgodnie z Incoterms 2020.
Harmonogram płatności do negocjacji, proponowane warunki:
- 10% po podpisaniu kontraktu za mobilizację dostawcy (warunkiem wypłacenia zaliczki jest jej zabezpieczenie w formie weksla),
- 90% po dostawie 50 sztuk pojemników na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zmawiającego.
Wszystkie płatności dokonywane są 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.
Kwoty ofert wskazane w walutach innych, niż PLN, zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
Gwarancja - 2 letnia gwarancja na uszkodzenia inne niż mechaniczne, zabezpieczona wekslem na kwotę nie mniejszą niż 20% ceny przedmiotu zamówienia. Wraz z upływem okresu gwarancji, Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu weksla Oferentowi/Dostawcy.
Oferent gwarantuje, że przedmiot oferty:
- Będzie dobrej jakości
- Nadaje się do celu i jest wolny od wad i braków materiałowych lub wykonawczych
- Będzie nieużywany i wolny od jakichkolwiek obciążeń
- Nie naruszy żadnej własności intelektualnej innej osoby
Kary umowne.
W przypadku opóźnienia w dostawie materiałów naliczane będą kary umowne w wysokości 1,5 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
Wszystkie łączne kary umowne ograniczone do 20% wartości umowy.
Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (ESM).
Obowiązuje 1 tydzień karencji na każde wydarzenie.
Okres gwarancji
2 letnia gwarancja na uszkodzenia inne niż mechaniczne
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) wystąpienie siły wyższej lub innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, której Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec, a która uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w tym dochowania terminów zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami oferty Wykonawcy,
b) gdyby niewprowadzenie zmian do umowy groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2.Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,c)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności
3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty przewiduje się podpisanie z Wykonawcą umowy. W związku z koniecznością wynegocjowania i podpisania umowy, oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym, niż 30 dni.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawca, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5.W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają one wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą uzasadnione wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy, podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego
terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
6.W przypadku Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto. Cenę można uznać za rażąco niską jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich nieodrzuconych ofert. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7.Oferenci, chcący wziąć udział w postępowaniu mogą zadawać pytania Zamawiającemu poprzez portal Baza Konkurencyjności. Odpowiedzi zostaną udzielone również przy wykorzystaniu funkcjonalności ww. portalu (Bazy Konkurencyjności),
8.Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem https://www.uzp.gov.pl
9.Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego (również poprzez wydłużenie terminu na składanie ofert), a także unieważnienia postępowania.
A.Modyfikacja zapytania ofertowego oraz przedłużenie terminu składania ofert:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w celu usunięcia wad i/lub niejasności co do samej treści zapytania, dostosowania treści zapytania do przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego. Ponadto Zamawiający może dokonać modyfikacji zapytania ofertowego na warunkach określonych w zdaniu poprzednim, w wyniku pytań zadawanych przez potencjalnych Wykonawców za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności i udzielanych na nie odpowiedzi, oraz jeżeli modyfikacja taka okaże się niezbędna w celu prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności mając na uwadze należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). W przypadku modyfikacji istotnych zapisów zapytania ofertowego termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
B.Unieważnienie postępowania:Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:a)Nastąpiła niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego zmiana okoliczności;b)Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;c)Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;d)Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenia Oferenta (RODO, o braku powiązań, etyczne)
3. Sporządzona przez Oferenta lista z ilością zaprojektowanych, wykonanych i dostarczonych pojemników w ciągu ostatnich 3 lat wraz z nazwą typu dostarczonych pojemników
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie/oświadczenie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 250.000 PLN i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
5. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
6. Oferta techniczna Oferenta
Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie zakreślonym do składania ofert.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent powinien dostarczyć Zamawiającemu (wraz z pozostałymi dokumentami, składającymi się na ofertę) i utrzymać ważność przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej i ubezpieczenie produktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 250 000,00 PLN lub jego równowartość w walucie obcej.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
Oczekuje się, że Oferent będzie posiadał doświadczenie w projektowaniu, wykonywaniu i dostarczaniu pojemników przeznaczonych dla transportu baterii litowo-jonowych i w ciągu ostatnich 3 lat zaprojektował, wykonał i dostarczył ww. pojemniki w ilości co najmniej 500 sztuk.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji w odniesieniu do niniejszego warunku w oparciu o listę z ilością zaprojektowanych, wykonanych i dostarczonych pojemników wraz z nazwą typu dostarczonych pojemników, sporządzoną przez Oferenta.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-18
Data ostatniej zmiany
2023-05-18 16:51:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:
C = (Cnaj / Co) x 100,
gdzie:
C - liczba punktów dla danej oferty
Cnaj - najniższa cena netto z ważnych ofert
Co - cena netto z danej oferty
zatem maksymalna liczba punktów: 100.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Kołodiuk
tel.: +48 511 68 96 69
e-mail: m.kolodiuk@elementalsm.pl
Marek Żagan
tel.: +48 571 679 132
e-mail: m.zagan@elementalsm.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.