Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5668z ostatnich 7 dni
24001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wyposażenie przedszkola w sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz fizjoterapii

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie przedszkola w sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz fizjoterapii

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katarzyna Kwasiborska
Warszawska 151
80-180 Gdańsk
powiat: Gdańsk
600 095 639
info@dorotakucharska.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159126
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 600 095 639
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie przedszkola w sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz fizjoterapii
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0037/20 - "Szkrabolandia dla Ciebie" szansą na rozwój małych Gdańszczan, w tym dzieci z specjalnymi potrzebami"

Część 1
Wyposażenie przedszkola w sprzęt do terapii

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wyposażenia przedszkola usługa wyposażenia przedszkola ( wraz z dostawą) w sprzęt do terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii zgodnie z poniższą specyfikacją:
2. Wymagania techniczne dot. dostarczanego sprzętu:
2.1. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności normą EN lub CE oraz deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dla danego typu produktów.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesiące. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru sprzętu bez uwag i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty w dniu terminu realizacji usługi.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 33155000-1, 37426000-0, 37440000-4, 39150000-8, 39162100-6, 39162110-9

Dokument nr: 2023-33102-159126, 20/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-25

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-05
4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia najpóźniej w terminie do 31 maja 2023.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Wymagania:
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
2.1. zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
2.2. decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
2.3. zmiany umówionego zakresu zamówienia- w przypadku koniecznych lub uzasadnionych powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
2.4. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w postaci: posiadania środków finansowych lub zdolności do realizacji zapytania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) wypełniony Formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (w oryginale) wraz ze specyfikacją techniczną dostarczanego towaru obejmującą opis jego parametrów i poglądowe zdjęcie,
b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (w oryginale),
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (w oryginale),
d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (w oryginale),
e) pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)w przypadku, gdy oferta nie będzie składa przez mocodawcę - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca:
1.1. Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem - TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym (lub odpowiednio Partnerem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego/Partnera zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
1.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
1.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
1.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.
1.2. podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.3. wykluczony z postępowań z zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
1.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2. W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań według Załącznika nr 3 i Załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-18
Data ostatniej zmiany
2023-05-18 23:58:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę w ramach zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach. Cena musi być wyrażona w PLN.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dorota Kucharska
tel.: 600 095 639
e-mail: info@dorotakucharska.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.