Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
733z dziś
6190z ostatnich 7 dni
24432z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa gwintowników i frezów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa gwintowników i frezów

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELMIKO BIOSIGNALS Sp. z o.o
Sportowa 3
05-822 Milanówek
powiat: grodziski
730027030
postepowania.ofertowe@elmiko.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159097
Województwo: mazowieckie
Miasto: Milanówek
Wadium: ---
Nr telefonu: 730027030
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe 47/2023/LTM na dostawę gwintowników i frezów
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2330/20 - Video-EEG LTM - mobilny system do diagnostyki różnicowej zaburzeń napadowych

Część 1
dostawa gwintowników i frezów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gwintowników maszynowych, frezów ćwiartkowych i frezów palcowych prostych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku do ogłoszenia.

CPV: 42622000-2

Dokument nr: 2023-3549-159097, 47/2023/LTM

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-25

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) - jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
b) opóźnień spowodowanych przez zamawiającego, o okres tego opóźnienia;
c) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikających ze zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wchodzących w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
d) innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności, mających wpływ na termin realizacji zamówienia, o których strony nie wiedziały w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
4) wystąpienia siły wyższej - jako ,,siły wyższe" uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron (,,siła wyższa" - to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec);
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego - np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia;
6) zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy;
7) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany;
8) obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz winien zawierać w szczególności:
1) wskazanie nazwy/modelu oferowanych rzeczy;
2) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym;
3) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które:
1) powiązane są z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-18
Data ostatniej zmiany
2023-05-18 21:06:39

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: waga 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Milena Pastwa
tel.: 730027030
e-mail: postepowania.ofertowe@elmiko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.