Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5369z ostatnich 7 dni
21936z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wykładzin podłogowych i ściennych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż wykładzin podłogowych i ściennych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 2-4
21-560 Międzyrzec Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
tel. +83 371-83-24
zamowienia@spzozmc.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Międzyrzec Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +83 371-83-24
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, informuje, że są
przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
DOSTAWA i montaż wykładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniach Przychodni
Specjalistycznej, Ul. Wiejska13 w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA i montaż wykładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniach Przychodni
Specjalistycznej, Ul. Wiejska 13 w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
Zakres prac obejmuje dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze Przychodni, przeznaczone na
Poradnię Chirurgiczną.
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia wykładziną
- podłogi - 126 m2
- ścian 131 m2
Min. wymagania dotyczące wykładziny:
a) podłogowej
- wodoodporna winylowa okładzina podłogowa,
- przystosowana do powierzchni w obiektach ochrony zdrowia,
- grubość 2 mm
- antypoślizgowość klasa min. R9
- trwała, antypoślizgowa, odporna na ścieranie, plamy i zużycie,
- klasyfikacja obiektowa min. 34,
- nie wymaga polerowania ani woskowania, wystarczy polerowanie na sucho.
b) ściennej
- grubość 1.3 mm
- wodoodporna winylowa okładzina ścienna,
- przeznaczona do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach, w placówkach służby zdrowia,
- higieniczna okładzina ścienna, łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy,
- wchodzi w skład rozwiązania obejmującego dopasowane wykładziny podłogowe i akcesoria.
Zakres zadania obejmuje pokrycie wykładziną (materiał i robocizna, w szczególności: grunt, masa
samopoziomująca 5mm, klej do wykładzin i narożników, listwa narożna, sznur spawalniczy, akryl,
silikon, wylanie masy, ułożenie, spawanie) powierzchni określonej powyżej, zgodnie z wymaganą
technologią do tego rodzaju prac.
Wymagana gwarancja min. 24 miesiące.
Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z
pomieszczeniami w których maja być wykonane prace, zweryfikował powierzchnię do wyłożenia
wykładzinami oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które
mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

Dokument nr: 6/2023/ZO

Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2023 roku do godz. 12:00 - decyduje data i godz.
wczytania na serwer pocztowy Zamawiającego.
2. Adres do korespondencji poczta e-mail: zamowienia@spzozmc.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy realizować w terminie do 30 listopada 2023 r.

Wymagania:
II. TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.).
Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
III. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Adres do korespondencji poczta e-mail: zamowienia@spzozmc.pl
3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania można składać:
a) za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres
poczta
e-mail:
zamowienia@spzozmc.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem
własnoręcznym.
b) w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, sekretariat, ul. Warszawska 2-4
4. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC,
DOCX.
5. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
6. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się
datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w
formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy
podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego zalecasię podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu
skompresowanego i wysłanie na adres poczty elektronicznej.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
2. W zakresie warunku określonego w pkt. 1.1., Zamawiający wymaga aby Wykonawcy
prowadzący działalność gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru
handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca zamieszkania.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadku:
1.1. Otwarcia likwidacji lub zatwierdzenia przez sąd układu restrukturyzacyjnego
przewidującego zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego lubzarządzenia przez sąd likwidacji majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 243, z późn. zm), lub
ogłoszenia upadłości, za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu układ z wierzycielami nie
przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
- Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 2344, z późn. zm.).
VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W TOKU POSTĘPOWANIA:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed złożeniem.
Uwaga: powyższy punkt dotyczy jedynie sytuacji nie wskazania dostępności dokumentów w
ogólnodostępnych bezpłatnych rejestrach / bazach danych.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Sekcji, w
szczególności:
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na
jedną cześć, lub na kilka części.
1.2. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały - gwarantujący odczytanie
treści.
1.4. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do
zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Ofertowego stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Zapytania.
1.5. Ofertę należy sporządzić w formie dokumentu elektronicznego.
2.
Zawartość oferty:
2.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Zapytania.
2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
2.3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej sporządzony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
2.4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy (podpisania umowy), (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów
załączonych do oferty).
2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Ofertę stanowi formularz ofertowy
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 2.2 do 2.5 należy złożyć wraz ofertą. W
przypadku ich braku Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych
od daty przesłania wezwania.X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium oceny
ofert: Kryterium finansowe (cena) - waga 100 %;
2. Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez
wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły:
WP= (WONC /WOB) x waga,
gdzie
WP - wartość punktowa w kryterium finansowym,
WONC - wartość oferty z najniższą ceną,
WOB - wartość oferty badanej.

Uwagi:
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2-4, 21-
560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83 371-83-17, sekretariat@spzozmc.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) - e mail iod@spzozmc.pl.
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób realizujących zadania jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;4)
3.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
1)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru na
każdym jego etapie.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.