Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5668z ostatnich 7 dni
24001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów pomocniczych niezbędnych do utrzymania czystości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów pomocniczych niezbędnych do utrzymania czystości

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu
ul. Fabrycznej 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 071 718 62 45, T: +48 798 855 799
zlobki@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 071 718 62 45,
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT

Na: Dostawę materiałów pomocniczych niezbędnych do utrzymania czystości (ścierek , mopów, worków do odkurzaczy, misek, szczotek itp.) do obiektów
Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych niezbędnych do utrzymania czystości.
Wykaz obiektów do których ma nastąpić dostawa stanowi załącznik do projektu ( wzoru ) umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawarty został w załączniku nr 2 do zaproszenia Formularzu asortymentowo cenowym .
Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania umieści wersję edytowalną załącznika nr 2 do zaproszenia oraz zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami. W przypadku kiedy wykonawca dokona samodzielnie zmian w wersji edytowalnej i będzie ona niezgodna z wersją PDF oferta nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem 3 projektem wzorem umowy

Dokument nr: WZZ.DZP.241.68.1.2023.E.D., WZŻ.DZP/2023/68

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi
dnia 23.05.2023 r. do godz. 10.15

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
przy użyciu Asystenta postępowania
Postępowania przetargowe 2023

https://asystent.postepowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postepowania

do dnia 23.05.2023 r. do godz. 10.00 na:

,,DOSTAWA materiałów pomocniczych niezbędnych do utrzymania czystości (ścierek , mopów, worków do odkurzaczy, misek, szczotek itp.) do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Znak sprawy: WZŻ.DZP/2023/68"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
5. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plan przerw urlopowych obowiązujący w okresie lipca i sierpnia 2023 w obiektach Zamawiającego.

Wymagania:
II. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty według załączonego wzoru do Zaproszenia;
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy według załączonego wzoru
do Zaproszenia;
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Oświadczenie według załączonego wzoru
do Zaproszenia .
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia oferty;
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.
III. KRYTERIA OCENY :
Cena oferty brutto - 100% (100 pkt)
1. Cena oferty
1) przyjmuje się, że max ilość punktów, tj. 100 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną,
2) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
Oferta badana =
Najniższa oferowana cen zł
× 100 pkt

Cena oferty badanej zł

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania zaproszenia , która otrzyma największą liczbę punktów w kryterium cena oferty brutto.
V. ZŁOŻENIE OFERTY:
1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, tzn. w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej, tzn. w formie skanu z odręcznym podpisem.
2. Dokumenty (formularz oferty wraz z załącznikami) podpisuje osoba uprawniona
do reprezentowania Wykonawcy, wraz z pieczątką imienną (jeżeli podpis jest
nieczytelny w celu identyfikacji osoby podpisującej dokumenty),
3. Dokumenty tworzące ofertę w formie skanów zamieścić na platformie elektronicznej
(strona prowadzonego postępowania).
4. Instrukcja korzystania z programu Asystent Postępowania (dla Wykonawców) stanowi
załącznik nr 5 do Zaproszenia.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania
zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania
na stronie www.postepowania.pl.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie- Asystent Postępowania informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami;
3) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: do swobodnego wyboru oferty, do odwołania zaproszenia do składania ofert, do unieważnienia zaproszenia do składania ofert.
3. Do niniejszego Zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust.1. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.).

Kontakt:
6. W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt
z wsparciem merytorycznym: https://postepowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postepowania.pl
oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799,
n.mitar@postepowania.pl)
gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.