Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lublin Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
ul. Tomasza Zana 38 p. 710
20-601 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 466-31-43, tel. 81 466-31-40
komunalna@lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 466-31-43, t
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: ,,Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy Ul. Białej w Lublinie"

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących opracowań dla zadania ,,Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy Ul. Białej w Lublinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego:

Inwentaryzacja drzewostanu w najbliższym sąsiedztwie ogrodzenia wraz z oszacowaniem stopnia kolizji z murem ogrodzeniowym i zabezpieczeniem drzew na czas remontu.
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę oraz uzyskanie pozytywnej decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, składająca się z:
projektu budowlanego:
projektu zagospodarowania działki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego,
projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiaru robót,
kosztorysu inwestorskiego.

2. Założenia do projektowania

Obszar i zakres remontu
Cmentarz komunalny przy Ul. Białej znajduje się w zespole cmentarza miejskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/889.
Odcinek ogrodzenia objęty przedmiotem zamówienia został zaznaczony na mapie stanowiącej zał. nr 1 do ogłoszenia.
Prace projektowe powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami określonymi w ,,Programie rewaloryzacji zabytkowego cmentarza komunalnego przy Ul. Białej w Lublinie", Lublin, listopad 2019 r. oraz wytycznymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (znak pisma:IN.5142.338.1.2022) z dnia 08.06.2022 r. (odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do ogłoszenia).
Opis stanu technicznego ogrodzenia znajduje się w zał. nr 2 do ogłoszenia (,,Program rewaloryzacji zabytkowego cmentarza komunalnego przy Ul. Białej w Lublinie", Lublin, listopad 2019 r.).
Wykonanie koncepcji wstępnej i projektów
Dokumentacja projektowa do przedłożenia Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (LWKZ) powinna być poprzedzona wykonaniem inwentaryzacji drzewostanu (pkt 1.1), a następnie wstępną koncepcją i przedstawiona Zamawiającemu oraz powinna uzyskać pozytywną wstępną opinię Lubelskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków. Uzyskanie tej opinii należy do Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek do koncepcji, które muszą być uwzględnione w projekcie.
Po uzyskaniu wstępnej pozytywnej opinii LWKZ i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania projektu budowlanego dla przedłożenia LWKZ w celu uzyskania decyzji na prowadzenie robót na zabytku nieruchomym.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca opracuje projekt budowlany dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i pozostałe elementy dokumentacji (z wnioskiem o pozwolenie na budowę występuje Zamawiający po odbiorze prawidłowo wykonanej dokumentacji).

Dokument nr: GK-CM-III.4125.2.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA dokumentów
24-05-2023
6. TERMIN SKŁADANIA ofert

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług oraz oświadczenia) należy składać do dnia 24 maja 2023 r.

w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej - Lublin, Ul. Zana 38, pok. 710

fax-em: nr 81 466-31-01

na adres e-mail: komunalna@lublin.eu

przez system ePUAP na adres: /UMLublin/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji

Termin realizacji - do 16 października 2023 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia o wykonaniu w sposób należyty w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie oferty co najmniej dwóch usług projektowych (o wartości min. 20 000 zł brutto każda) dotyczących robót budowlanych na zabytku nieruchomym.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony wykaz usług potwierdzających doświadczenie.

Zamawiający oświadcza, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy w zakresie ww. warunku.

Oferty niespełniające warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

5. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę najniższa cena.

Sposób oceny:

oferowana cena - waga 100 %;

każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów - w powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty: maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

najniższa cena

????????? × 100 pkt × waga kryterium

cena badanej oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (zał. nr 5).

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lublin.

Kontakt:
7. Osoby do kontaktu

Mariusz Miazek, tel. 81 466-31-43, e-mail: mariusz.miazek@lublin.eu

Katarzyna Chałabis, tel. 81 466-31-40, e-mail: katarzyna.chalabis@lublin.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.