Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
6415z ostatnich 7 dni
24656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa Karkonoskiego Centrum Produktów i Usług wraz z zagospodarowaniem terenu i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa Karkonoskiego Centrum Produktów i Usług wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
ul. 1 Maja 9 lok. 2
58-530 Kowary
powiat: karkonoski
tel. +48 75 644 21 65
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 75 644 21 6
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty
cenowej na: Budowę ,,Karkonoskiego Centrum Produktów i Usług" wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Podgórzynie na dz. nr nr 627/1
Zamówienie związane jest z realizacją projektu LEADER realizowanego w ramach PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia zgodny jest z załączonym przedmiarem robót i projektem budowlanym. Dokumenty do wglądu dostępne są również w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych. Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa nie stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny i terminu realizacji zostaną przeniesione do umowy. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Zmiana umowy zawartej z
wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2023 roku do godz. 16:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego wskazany powyżej.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagane terminy
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu
30.06.2024 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- spełnia warunek zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegające na budowie obiektu budowlanego wraz z instalacjami,
b) dysponuje Kierownikiem budowy, Kierownikiem robót instalacyjnych oraz Kierownikiem robót elektrycznych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
4. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Oferta zostanie wykluczona z postępowania, jeśli nie spełni poniższych warunków:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
d) która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia
1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz ppoż.
2. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez istotnych wad i obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.
3. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń) tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.
4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą oraz rysunki z naniesionymi zmianami, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:
a) dziennik budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,
c) dokumentację powykonawczą,
d) dokumenty gwarancyjne,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a
odnoszące się do jego realizacji.
7. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień:
a) za wykonane roboty przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;
b) Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy.
6. Warunki płatności
Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - czasowo - finansowym, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze danego elementu robót. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.
7. Kryteria oceny ofert
W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto - 100%. Oferent
może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie
poniższego wzoru, gdzie ,,C" oznacza sumę punktów, wynikających z oceny proponowanej
ceny i spełniania przez Oferenta pozostałych kryteriów:
C = najniższa cena brutto za wykonanie usługi x 100 pkt. /cena brutto podana w badanej ofercie za wykonanie usługi
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.
10. Informacje dodatkowe
1. Oferta musi być sporządzona na załączonym do zapytania ofertowego wzorze. Integralną częścią formularza oferty jest wyceniony przez Wykonawcę, zgodnie z przedmiarem robót, kosztorys ofertowy.
2. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez
podawania przyczyny.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Planowany termin rozpoczęcia prac to wrzesień 2023 r. Jednak nie wcześniej niż podpisanie umowy o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania 19.3

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Dorota Goetz; tel. 75 6442165 e-mail: sekretariat@duchgor.org
9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerami
telefonów - 75 6442165. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Dorota Goetz - Prezes Zarządu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.