Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Oczyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody i czyszczeniu wpustów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Oczyszczenie studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody i czyszczeniu wpustów ulicznych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64, tel.:83-341-61-72, 83-341-61-77
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 343 66 92, f
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia i zakres obowiązków:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac polegających na oczyszczeniu studni
chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody i czyszczeniu wpustów ulicznych
na terenie miasta Biała Podlaska, wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku.
2. Wykaz studni chłonnych zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2
do SWZ.

Dokument nr: ZP.271.5.21.2023.IMO2

Składanie ofert:
Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty wraz
z załącznikami) należy przesłać do Referatu Zamówień Publicznych za pomocą poczty
elektronicznej na adres: zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie do 24.05.2023r.
do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji:
Prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Przesłanki wykluczenia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1)
wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2)
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3)
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy.
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 1
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym SWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
X. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena oferty brutto - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.
XII. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji.
3. Wykonawcy uczestniczącemu w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu jego
unieważnienia.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Imię i nazwisko
Wydział/Referat
Mariusz
Wowczeniuk
Ilona
Olichwierowicz
Wydział Dróg
Referat Zamówień Publicznych
Tel./e-mail
tel.:83-341-61-72
mariusz.wowczeniuk@bialapodlaska.pl
tel.:83-341-61-77
zamowienia@bialapodlaska.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.