Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy
Gorczenica 83
87-300 Brodnica
powiat: brodnicki
biuro@gorczenica.parafia.net.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Brodnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich w ramach zadania pn. Prace konserwacyjno-restauratorskie organów piszczałkowych W. Senier z 1875 r. w zabytkowych murach kościoła Podwyższenia Krz\\\\>ża Świętego w Gorczenicy.
i Syntetyczny opis zabytku, cel zadania oraz zakładane rezultaty
Opis: Organy usytuowane na drewnianym chórze muzycznym nad głównym wejściem do kościoła. Szafa organowa i instrument są dziełem jednorodnym zbudowanym przez firmę Wilhellma Sauera z Frankfurtu nad Odrą w 1875 roku. Ze względu na niewielką odległość drewnianego stropu od podłogi empory organowej instrument został wbudowany w balustradę empory. Szafa bez cokołu posadowiona jest płaszczyznami pól piszczałkowych prospektu bezpośrednio na podłodze empory. Prospekt podzielony na pięść płaskich pól piszczałkowych z piszczałkami metalowymi. Bardzo skromna dekoracja snycerska. Stół gry wbudowany w boczną ścianę szały organowej. Instrument został zachowany w stopniu oryginalnym. Zniszczony jest bardzo mocno przez "ząb czasu" oraz są znaczne spustoszenia wywołane przez drewnojady. Wartość największa instrumentu to jego oryginalność i bardzo ciekawe brzmienie.
W 2020 r. została wymieniona na nową dmuchawa oraz regulator ciśnienia (nakłady zostały pokryte ze środków własnych połączonych z dotacją z gminy), gdyż poprzednie nie nadawały się do użytku.
Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego o wyjątkowych wartościach historycznych i muzycznych, przywrócenie zabytkowi walorów funkcjonalno-użytkowych zabytku, a w szczególności ochronę dziedzictw a kulturowego regionu.
Udostępnienie jej wiernym, zwiedzającym, turystom co na obecny stan jest niemożliwe. Całkowita r kompleksowa napraw a organów w raz z wewnętrzną stroną szaf}' organowej poprzez kompleksowe prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku.
Rezultaty: Odrestaurowane zabytkowe organy będą służyły jako instrument liturgiczny. Wskazany cel r postawione zadania scalają architekturę, przyrodę, muzykę regionu. Prace te spowodują przywrócenie organom ich stanu pierw otnego/oryginalnego. Włączenie odrestaurowanego i naprawionego zabytku w obszar rewitalizacji Gminy- zwiększy atrakcyjność gospodarcza i kulturową powiatu.
2 Zakres prac konserwatorskich i restauratorskie!!
1. Demontaż instrumentu.
2. Renowacja wiatrow nic typu rejestrowego.
3. Renowacja kanałów powietrznych.
4. Konserwacja miechów skrzyniowych.
5. Konserwacja stołu gry.
6. Renowacja piszczałek metalowych i drewnianych poszczególnych głosów.
7. Konserwacja traktury i registrów.
Szczegółowy zakres prac znajduje się w Programie prac konserwatorskich i organmistrzowskich przy organach piszczałkowych (załącznik nr 4).
Prace należy prowadzić zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską nr ZR-15/2022 z dnia 25.11.2022 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania inwestorskiego nadzoru konserwatorskiego autora programu prac konserwatorsko-restauratorskich (załącznik nr 4) w celu kontroli jakości wykonywanych prac.

CPV: 50860000-1

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej (papierowej) należy dostarczyć kurierem lub osobiście, do siedziby Zamawiającego - Gorczenica 83, 87-300 Brodnica do kancelarii parafialnej czynnej w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki po wieczornej mszy świętej tj. od godz. 17:30 do 18:30, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu, z danymi Zamawiającego (nazwa i adres) oraz składającego
ofertę, z dopiskiem: ..Oferta na: Prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach piszczałkowych z kościoła p.w . Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy. - nie otwierać przed 26.05.2023 r.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2023r. Decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia prac: 01.06.2023 r.
Termin zakończenia prac do: 30.09.2023 r.
Data zakończenia realizacji zamówienia jest nieprzekraczalna.

Wymagania:
Zamawiający ma prawo nieudzjelenia odpow iedzi na zapytania złożone po 22.05.2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Zamaw iający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania
bez jego wyboru.
4. Oferta powinna być:
1) wypełniona na formularzu zawartym w załączniku nr 1,
2) opatrzona pieczątką firmową,
3) posiadać datę sporządzenia,
4) podpisana przez wykonawcę,
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. ,1 - ,,rozporządzenie 833/2014''), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022. str. 1 - ,,rozporządzenie 2022/576")
3) W stosunku do oferenta zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstaw ie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
6 Wymagania:
1) Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upły wem terminu składania ofert (data odbioru prac musi nastąpić w okresie 5 lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej 3 prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach piszczałkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości brutto min. 180 000,00 zł łącznie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą załączy dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie t. j. kopie protokołów odbioru WKZ bądź MKZ
potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz dowody potwierdzające wartość brutto prac t. j. kopie faktur lub kosztorysów powykonawczych z podpisem inwestora, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oświadczenia o należytym wykonaniu w. w. prac i wartości brutto. W przypadku załączenia oświadczenia zamawiający ma prawo zażądać okazania dowodów potwierdzających należyte wykonanie i wartość brutto prac.
2) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia.
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która kierować będzie pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiadającą dyplom organmistrzowski, która w ostatnich 5 latach prowadziła co najmniej 3 prace konserwatorsko-restauratorskie przy instrumentach firmy Willhellma Sauera lub innej, w yprodukow anych na przełomie XIX i XX w., wpisanych do rejestru zabytków.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w raz z ofertą załączy kopic dyplomów oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie w. w. prac t. j. kopie protokołów odbioru WKZ bądź MKZ potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o należytym wykonaniu w. w . prac. W przypadku załączenia oświadczenia zamawiający ma prawo zażądać okazania dowodów potwierdzających należyte wykonanie prac.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia / nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Naprawy gwarancyjne zostaną usunięte w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca liczonego od dnia zgłoszenia.
W razie zwłoki (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2 % wartości umownej prac za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac konserwatorskich lub wykończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić przed upływem terminem do wykonania prac.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności, gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłat}' wynagrodzenia.
Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac innej osobie bez zgód} Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
W razie naruszenia ww. punktu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kontakt:
Dodatkowe informacje na temat zamówienia można uzyskać składając zapytania do dn. 22.05.2023r. na adres e-mail: biuro@gorczenica.parafia.net.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.