Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mebli biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli biurowych

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 365 03 46
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 365 03 4
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli biurowych do 4 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków zgodnie nomenklaturą
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych do obiektów Zamawiającego:
1) Żłobek nr 11 Ul. Hubska 39, Wrocław
2) Żłobek nr 13 Ul. Wieczysta 107, Wrocław
3) Żłobek nr 16 Ul. Sygnałowa 23, Wrocław
4) Budynek administracji Ul. Fabryczna 15, Wrocław.
2. DOSTAWA przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy lub na jego koszt do żłobków Zamawiającego wskazanych powyżej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: l)nadstawkę na szafkę 5 sztuk; 2)wieszak na ubrania 3 sztuki; 3)biurko 1 sztuka;
4)fotel biurowy 1 sztuka;
6)krzesło do stołu jadalnego 4 sztuki ;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zaproszenia do złożenia ofert zwanego dalej ,,Zaproszeniem".

CPV: 39100000-3

Dokument nr: WZZ.DZP.241.59.1.2023. M.K., WZŻ.DZP/2023/59

Otwarcie ofert: .Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi dnia 24.05.2023r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przy użyciu Asystenta postępowania Postępowania przetargowe 2023
https://asystent.postępowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postępowania Link do publicznej strony postępowania:
https://asystent.postępowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postępowania/838
dostęp bezpośredni
do dnia 24.05.2023r. do godz. 10.00
,,DOSTAWA mebli biurowych do 4 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak sprawy: WZŻ.DZP/2023/59".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 2 miesięcy dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
6. Obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
II. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty według załączonego wzoru do Zaproszenia;
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy według załączonego wzoru do Zaproszenia;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do złożenia oferty;
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów;
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. I ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) według załączonego oświadczenia (wzór, załącznik nr 3 do Zaproszenia)
III. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto - 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej, według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów
Gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Cb - cena oferty badanej 100 - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
. ZŁOŻENIE OFERTY:
1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, tzn. w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej, tzn. w formie skanu z odręcznym podpisem.
2. Dokumenty (formularz oferty wraz z załącznikami) podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, wraz z pieczątką imienną (jeżeli podpis jest nieczytelny w celu identyfikacji osoby podpisującej dokumenty),
3. Dokumenty tworzące ofertę w formie skanów zamieścić na platformie elektronicznej (strona prowadzonego postępowania).
4. Instrukcja korzystania z programu Asystent Postępowania (dla Wykonawców) stanowi załącznik nr 5 do Zaproszenia.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postępowania.pl.
6. W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy kontakt z wsparciem merytorycznym: https://postępowania.pl/kontakt/ pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postępowania.pl oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799, n.mitar@postępowania.pl)gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu.
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami;
3) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: do swobodnego wyboru oferty, do odwołania zaproszenia do składania ofert, do unieważnienia zaproszenia do składania ofert.
3. Do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust.l. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.