Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1066z dziś
6302z ostatnich 7 dni
22826z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie oraz przebudowa chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zaprojektowanie oraz przebudowa chodnika

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56-66 93 100, fax. 056-66 12 109, tel. 056- 66 93 151, 056- 66 93 124
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 56-66 93 100, f
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o zamówienie na:

Zaprojektowanie oraz przebudowa Ul. Fabrycznej na odcinku od Ul. Pawła Kałamarskiego do Strugi Toruńskiej poprzez budowę chodnika
2. Określenie przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika przy ulicy Fabrycznej w Toruniu na odcinku od Ul. Pawła Kałamarskiego do Strugi toruńskiej.
Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszego ogłoszenia:

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy

b) Formularz ofertowy
Termin gwarancji: 4 lata.

Dokument nr: IR.7013.60.2023

Składanie ofert:
Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie internetowej Zamawiającego www.mzd.torun.pl.

należy składać do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 14:00

w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, Ul. Grudziądzka 159 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2023r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem zastosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. T.j. Dz.U.2022 r. poz. 1710, 1812, 1922, 2185.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom

a) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia,

b) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia tj.

- kierownikiem budowy oraz projektantem z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu

a) formularz ,,Oferta" oraz zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) informacja o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (przez uprawienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) oraz aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

d) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch robót budowlanych na ulicach w terenie zabudowanym i wartości nie mniejszej niż 50.000 tys. PLN brutto (każda).

6. Forma dokumentów

Dokumenty, tj. formularz ,,Oferta", ,,Informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia" oraz ,,Informację o doświadczeniu" podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert, Cbad - cena oferty badanej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Andrzej Krawulski - tel. 056- 66 93 151

Rafał Głowacki - tel. 056- 66 93 124

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.