Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5518z ostatnich 7 dni
23152z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana piasku w piaskownicach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana piasku w piaskownicach

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 wew. 219 fax: (33) 873-18-15
pgrajny@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2023-05-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.:

Wymiana piasku w piaskownicach
na terenie Gminy Wadowice
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Wadowice w następujących lokalizacjach:

1.1. plac zabaw - os. M. Wadowity - Ul. Wiśniowa w Wadowicach,

1.2. plac zabaw - os. XX-lecia przy dworcu PKS w Wadowicach,

1.3. plac zabaw - os. XX-lecia przy bloku nr 15 w Wadowicach,

1.4. plac zabaw - Ul. Lwowska przy blokach nr 58-66 w Wadowicach,

1.5. plac zabaw - os. Kopernika nr 12 w Wadowicach (przy przedszkolu nr 2),

1.6. plac zabaw - Ul. Tatrzańska w Wadowicach,

1.7. plac zabaw - Barwałd Dolny (przy kościele),

1.8. plac zabaw - Jaroszowice (szkoła),

1.9. plac zabaw - Jaroszowice Zbywaczówka (przy Centrum Kultury),

1.10. plac zabaw - Teren rekreacyjny ,,Wenecja" w Wadowicach przy Ul. Konstytucji 3 maja,

1.11. plac zabaw - Babica (dz. nr 982/5),

1.12. plac zabaw - Zawadka (szkoła),

1.13. plac zabaw - Chocznia (SP nr 1 - Chocznia Górna),

1.14. plac zabaw - Chocznia (SP nr 2 - Chocznia Dolna),

1.15. plac zabaw - Stanisław Górny (szkoła),

1.16. plac zabaw - Roków,

1.17. plac zabaw - Klecza Dolna (szkoła),

1.18. plac zabaw - Klecza Zarąbki (szkoła),

1.19. plac zabaw - Ponikiew (szkoła),

1.20. plac zabaw - Ul. Błonie w Wadowicach (na terenie stadionu),

1.21. plac zabaw - Ul. Gimnazjalna 10 w Wadowicach (przy przedszkolu nr 1),

1.22. plac zabaw - os. Pod Skarpą w Wadowicach (przy przedszkolu nr 5),

1.23. plac zabaw - Ul. Lwowska w Wadowicach (przy przedszkolu nr 3),

1.24. plac zabaw - Al. Wolności w Wadowicach (Park Miejski),

1.25. plac zabaw - Ul. Krasińskiego,

1.26. piaskownica - os. XX-lecia przy bloku nr 10 w Wadowicach.
Szczegółowe zestawienie lokalizacji z ilością piasku do wymiany znajduje się
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykonawca po podpisaniu umowy dostanie od Zamawiającego szczegółową mapę lokalizacji piaskownic.
Piasek do piaskownic o frakcji 0-2 mm ma posiadać atest PZH.
Wymagana grubość warstwy nowego piasku w piaskownicach ma wynosić ok. 20 cm.
Z wyjątkiem piaskownicy w Parku Miejskim oraz piaskownicy na os. XX-lecia przy bloku nr 10 w, której grubość warstwy nowego piasku ma wynosić ok. 30 cm. Grubość nowego piasku na boiskach plażowych oraz nawierzchniach bezpiecznych ma wynosić ok. 5 cm.
W piaskownicach wierzchnią warstwę starego piasku (ok. 10 cm) należy wybrać, dolną warstwę przegrabić przy pomocy grabi do piasku w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń stałych, a następnie nasypać nową warstwę świeżego piasku
i rozprowadzić grabkami. Na boiskach plażowych oraz nawierzchniach bezpiecznych całość piasku przegrabić w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń stałych, a następnie nasypać nową warstwę świeżego piasku i rozprowadzić grabkami..
Po wykonaniu wymiany piasku należy uporządkować teren wokół piaskownicy.

Dokument nr: I.271.42.2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 23 maja 2023 r., do godz 12:00.

1.1. pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7.

1.2. elektronicznie na adres e-mail: pgrajny@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. Warunków:

1.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
Do oferty należy załączyć:

3.1. Wypełnione i podpisane załącznik 1 - 4 do formularza ofertowego,

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia opisanego w rozdziale I pkt. 1-4.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W przypadku złożenia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
Oferty częściowe i wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej,
Zwrot kosztów postepowania - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego gdy:

13.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

13.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny z najkorzystniejszej oferty lub w wyniku podjętych fakultatywnych negocjacji z Oferentem, Oferent obniży cenę oferty poniżej ceny, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

13.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

13.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:

5.1. pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;

5.2. w wersji elektronicznej na adres: pgrajny@wadowice.pl
Dodatkowych informacji udziela; mgr inż. Paweł Grajny, tel. (33) 873 18 11 wew. 219, e-mail: pgrajny@wadowice.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.