Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1308z dziś
6765z ostatnich 7 dni
25007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zwalczanie barszczu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zwalczanie barszczu

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
Tel. 415 65 60
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 415 65 60
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza w roku 2023"
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza w roku 2023

Dokument nr: WGK.OM.7031.9.2023

Otwarcie ofert: k) otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta, Ul. Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz w dniu 25.05.2023r. o godz. 13:00.

Składanie ofert:
j) ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, Ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2023r., godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2023 r.
- I etap do dnia 10.06.2023r.
- II etap do dnia 31.07.2023 r.
- III etap do dnia do 30.09.2023 r.

Wymagania:
w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o podwykonawcach.
a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę danych podwykonawców poprzez złożenie stosownego oświadczenia;
b) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty.
a) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie;
b) oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w formie elektronicznej;
d) proponowana cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz powinna obejmować całość zamówienia;
e) ofertę musi podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy czytelnie bądź zaparafować przy jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej - strona końcowa formularza ofertowego;
f) w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że brak takiego uzasadnienia będzie skutkował jawnością całości oferty;
g) każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę;
h) ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł postępowania ,,Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza w roku 2023";
i) nieuzupełnienie lub niekompletne uzupełnienie Załącznika nr 1 może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy;
7. Oferty otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
8. Do oferty oprócz propozycji cenowej muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) podpisany wzór umowy;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wygenerowany nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert;
c) (np. referencje, uprawnienia, zezwolenia).
9. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium: cena 100 %.
10. Opis sposobu obliczenia ceny.
a) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia;
b) cena zawierać powinna wszelkie koszty realizacji zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej ,,obiektu/miejsca" objętego przedmiotem zamówienia, w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu prac/robót i zawarcia umowy.
11. Informacje dodatkowe.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty o brakujące lub zawierające błędy dokumenty oraz do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych pomyłek w złożonej ofercie.
12. Umowa.
a) W terminie 3 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany Wykonawca ma obowiązek podpisać umowę;
b) umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty;
c) jeżeli oferta występujących Wykonawców zostanie wybrana wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy, w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
13. Unieważnienie procedury związanej z zaproszeniem do złożenia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury, w przypadku, gdy:
a) wszyscy Wykonawcy nie będą spełniać przesłanek określonych w zaproszeniu do składania ofert lub nie dostarczą wymaganych dokumentów;
a) cena zaproponowana przez Wykonawców będzie przewyższać kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

Kontakt:
14. Kontakt z Zamawiającym.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Ewa Klimek, inspektor w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta, Tel. 415 65 60
e-mail: eklimek@nowysacz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.