Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1128z dziś
6200z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. /32/6233191
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /32/6233191
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.:
,,Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie"
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
1. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz termin płatności:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków administrowanych przez MZZK zlokalizowanych w :
a) Chrzanowie przy ulicy Al. Henryka 12a; Fabrycznej 13; Jagiellońskiej 7; Krakowskiej 12a; Krakowskiej 23b; 29 Listopada 12, 14 i 16; 3 Maja 1; Piłsudskiego 6; Sikorskiego 1L; Sokoła 13; Szpitalnej 6a; Śląskiej 54; Garncarskiej 4; Kamieńskiego (Cmentarz- budynek administracyjny i budynek sanitariatów)
b) Płazie przy ulicy: Sobieskiego 31; Sobieskiego 33; Sobieskiego 37 i Sobieskiego 39,
c) Pogorzycach przy ulicy: Szymanowskiego 47A i Szymanowskiego 39.
Szczegółowy opis budynków zawiera załącznik nr 4 do Zaproszenia.

CPV: 71314300-5

Dokument nr: MZZK/ 3693/ZP/2023

Otwarcie ofert: 4.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2023 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, Ul. Garncarska 4, 32-500, świetlica III piętro.

Składanie ofert:
4.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie.
Na kopercie należy podać nazwę firmy( wykonawcy) wraz z podaniem adresu wykonawcy.
Należy opisać ją w następujący sposób :
,,Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków administrowanych przez MZZK w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 24.05.2023 r. do godz. 10:10.
4.2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, Dziennik Podawczy - parter, w terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz.10:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17.07.2023 r.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) z uwagi na art.2.1.
1.3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku
Dane do faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Chrzanów, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282260665
Odbiorca/Adresat: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
2.1.Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę formularz ofertowy, sporządzony wg załącznika nr 1 do zaproszenia w formie oryginału.
2.2.Podpisany projekt umowy (fakultatywnie). Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia
2.3 Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
2.4 . Wpis do wykazu osób uprawionych do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków- w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.
2.5. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem ( w przypadku kiedy Wykonawca nie jest osobą wykonującą świadectwa energetyki cieplej).
2.6.Ubezpieczenie OC osoby wykonującej świadectwa za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa energetyki cieplnej budynków na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 25 000,00 euro- w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.
3.2.Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4. zaproszenia.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofert nie należy wrzucać do skrzynki umieszczonej na budynku Zamawiającego, z uwagi na brak możliwości weryfikacji terminu ich wpływu.
5.Opis kryterium i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla zadania - waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie zadania
C o - cena brutto za wykonanie zadania podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt.
6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub wadliwie złożonych oświadczeń lub dokumentów, chyba że Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej.
7. Wykonawca , przystępując do postępowania składa oświadczenie z art. 7 ust.8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835).
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 8, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
8.Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem świadectw energetycznych do wizji lokalnej w terenie.
9.Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie lub inne omyłki, które w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą, potwierdzoną w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
10.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji zawartej w pkt 3.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
11.W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
12.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryterium - cena ryczałtowa brutto - oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt. 2, zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty.
13.Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu - załącznik nr 2.
14.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych do kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych- art.2.1.

Kontakt:
Osoby do kontaktu oraz sposobów porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
3.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
W kwestiach procedury postępowania: Katarzyna Mik-Ohlaszeny- Inspektor ds. zamówień publicznych i organizacji, w kwestii procedury zamówienia : Gabriela Gędoś -Kierownik MZZK Działu Technicznego
tel. /32/ 623 31 91 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00, mail: mzzk-techniczny@chrzanow.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.