Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5172z ostatnich 7 dni
20664z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Okrzei 1
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
tel.: +48748657523, faks: +48748673232, tel. 74 865 75 32
s.swinianska@powiat.klodzko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48748657523,
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł na niżej opisany przedmiot zamówienia
1. Zapytanie kierowane jest do osób posiadających uprawnienia w zakresie uprawnień budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu.
5. Przedmiotem oferty jest sporządzenie wg kryteriów określonych w art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023.682 tj.). pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, przy Ul. Senatorskiej 10 - 12, ozn. geodez. jako dz. nr 1131/38, AM-8, obręb 0002 Centrum, o pow. 0,2168 ha, gmina Bystrzyca Kłodzka.
6. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania ww. prac wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Dokument nr: GN.6810.11.2022.GN3

Składanie ofert:
Oferty zgodnie z załączonym wzorem należy przesłać do 25.05. 2023 roku,
do godz. 15:30, w jednej z niżej wymienionych form:
- pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
- na elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP: /spklodzko/skrytka lub /spklodzko/SkrytkaESP
- na adres e-mail: s.swinianska@powiat.klodzko.pl

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin wykonania zlecenia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Postępowanie odbywa się z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
3. Zamawiający: Starosta Kłodzki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Wydział realizujący zamówienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku
7. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia osobom trzecim.
8. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Kryterium wyboru oferty jest cena sporządzenia pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku..
10. Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, zostanie zawarta umowa.
12. W razie niedotrzymania terminu będą naliczane kary umowne w wysokości 2 % wysokości wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.
13. Należność za wykonanie niniejszego zlecenia zostanie uregulowana po wykonaniu i odebraniu przez organ ww. pracy, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Zamknięcia zapytania bez dokonania wyboru oferty.
Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

Uwagi:
Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń z siedzibą w Kłodzku, ul. Okrzei 1.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Joanną Szkutnik na adres email: iod@powiat.klodzko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyska! i w zakresie niezbędnym do:
a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
c. realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
d. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
e. ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa na adres: Prezes Urzędu Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
b. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;
c. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy;
d. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
14. Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień: Sylwia Swiniańska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tel. 74 865 75 32.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.