Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
6415z ostatnich 7 dni
24656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie zielenią terenu ronda

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie zielenią terenu ronda

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-506 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel. 075 6453300, fax: 075 6453310
marta.zdeb@kans.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 075 6453300, fa
Termin składania ofert: 2023-05-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zadania pn.
,,Zagospodarowanie zielenią terenu ronda Dzierżonia przy Ul. Jana Dzierżonia, alei Władysława Bartoszewskiego i alei Tadeusza Mazowieckiego (droga nr 3) w Jeleniej Górze o powierzchni ok. 615 m2, wg projektu koncepcyjnego nasadzeń"
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie nasadzeń botanicznych w celu zagospodarowania zielenią powierzchni ronda drogowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Jana Dzierżonia, alei Władysława Bartoszewskiego i alei Tadeusza Mazowieckiego w Jeleniej Górze.
W załączniku nr 1a jest przedstawione ww. rondo, jest to działka nr 1A posiadająca numer identyfikacji kartograficznej 0261011.0063.AR_14.1/2. Rondo jest w kształcie koła i posiada powierzchnie około 615 m2, średnica 28m, promień 14m.
2. Nasadzenia należy wykonać według przedstawionej koncepcji nasadzeń przedstawionej w załączniku lb.
3. Sekcje konkretnych nasadzeń przedstawiono w graficznym załączniku nr 1c.
4. Wykaz roślin z oznaczeniem numerycznym sekcji:
1- Kruszywo- Kamień Biała Marianna
2- Jałowiec płożący ,, Golden Carpet"- Juniperus horizontalis ..Golden Carpet"
3- Szafirek drobnokwiatowy - Muscari botryoides
4- Rozchodnik ostry- Sedum acre
5- Szafran wiosenny - Crocus vernus
6- Goździk siny - Dianthus gratianopolitanus
7- Narcyz trąbkowy - Narcissus pseudonarcissus
8- Przetacznik kłosowy - Veronica spicata
9- Rozchodnik okazały - Hylotelephium spectabile
10- Lawenda wąskolistna - Lavandula angustifolia 11 - Kocimiętka Faassena - Nepeta x faassenii
12- Sporobolus różnołuskowy - Sporobolus heterolepis
13- Gaura ,,Siskiyou Pink" - Gaura ,,Siskiyou Pink"
14- Przegorzan pospolity - Echinops ritro
15- Werbena patagońska - Verbena bonariensls
16- 16-Jeleń (po za zakresem zapytania ofertowego)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kolor Rodzaj
Szafirek drobnokwiatowy Muscari botryoides Fioletowy Bylina
Jałowiec płożący ,,Golden carpet" Juniperus horizontalis ,,Golden Carpet" Zielonożółty Krzew
Rozchodnik ostry Sedum acre Żółty Bylina
Szafran wiosenny Crocus vemus Fioletowy i żółty Bylina cebulowa
Goździk siny Dianthus gratianopolitanus Różowy Bylina
Narcyz trąbkowy Narcissus pseudonarcissus Żółty Bylina cebulowa
Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia Fioletowy Pół krzew
Przetacznik kłosowy Veronica spicata Fioletowy Bylina
Gaura ,,Siskiyou Pink" Gaura ,,Siskiyou Pink" Różowy Roślina zielna
Werbena patagońska Verbena bonariensis Różowy Bylina
Kocimiętka Faassena Nepeta x faassenii Fioletowy Bylina
Przegorzan pospolity Echinops ritro Fioletowy Bylina
SporoboIus różnołuskowy Sporobolus heterolepis Zielony T lawa
Rozchodnik okazały Hylotelephium spectabile różowy Bylina
5. W zakresie zamówienia jest również:
1) Utrzymanie i pielęgnacja roślin przez sezon letni tj. 15 października 2023r. poprzez przycinanie. sprzątanie, podlewanie i pielęgnację roślin.
2) Po stronie Wykonawcy jest opracowanie wniosku wraz załącznikami - w tym projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie stosownych zgód i decyzji od Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów w Jeleniej Górze, ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu zrealizowania nasadzeń oraz wykonywania pielęgnacji przez ustalony okres.
Uzgodnienie projektu nasadzeń z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej
Górze jest po stronie Zamawiającego.

CPV: 77310000-6, 45112710-5, 45111291-4

Dokument nr: DAT-2601-38/23

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze budynek Rektoratu pok. nr 115 (w kopercie z numerem postępowania) lub przesłać na adres mailowy: marta.zdeb@kans.pl do dnia 24.05.2023r. do godz. 8.00. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inny niż wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zagospodarowanie zielenią na zasadach opisanych w niniejszym zapytaniu należy wykonać do 2
tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA Tryb udzjelenia zamówienia:
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Zastosowanie ma regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 76/2022 Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. (Do oferty należy dołączyć aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i działalności gospodarczej).
2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań wr imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie podlega! wykluczeniu z postępowania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, póz. 835).
Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ..spełnia - nie spełnia'', na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda na załączonym formularzu ofertowym łączną cenę brutto za wykonanie całej usługi - załącznik nr 1. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) - cena brutto w tym wyodrębniony podatek VAT. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
2. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, realizacja usługi itp.
2. Termin związania ofertą: 14 dni od daty złożenia oferty.
9. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 100 % cena brutto za wykonanie zamówienia.
2. Punkty przyznawane w tym kryterium będą liczone według następujących zasad: Cena - całość wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia. W ramach tego kryterium najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą wysokością wynagrodzenia brutto za wykonanie zamówienia.
Skala punktów: 0-100 pkt. X - liczba punktów uzyskanych
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze: bip.kans.pl.
11. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty cenowej. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Przed złożeniem oferty można zadawać pytania. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie bip.kans.pl w zakładce niniejszego zapytania.
3. W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców oferty z taką samą ceną zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na warunkach określonych we wzorze umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Kontakt:
4. Osobą do kontaktu jest pracownik działu Promocji p. Krzysztof Langer, nr telefonu +48 75 64 53 312, adres e- mail: krzysztof.langer@kans.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.