Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
268z dziś
5725z ostatnich 7 dni
23967z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu

Data zamieszczenia: 2023-05-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87-531-02
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 17/ 87-531-02
Termin składania ofert: 2023-05-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, związanych z prowadzeniem robót w pasach drogowych w ramach 5 zadań inwestycyjnych na terenie miasta Rzeszowa:
Zad.l. Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku przy Ul. Jabłońskiego 2 w Rzeszowie
Zad.2. Przyłącze cieplne wysokich parametrów do budynku handlowo-usługowego z częścią
gastronomiczno-hotelową i mieszkalną przy Al. Armii Kraj owej/Twardowskiego Zad. 3. Przebudowa odcinka przyłącza zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Chrobrego 20 wraz z budową przyłącza cieplnego dla zasilania realizowanego budynku
przy Ul. Dominikańskiej w Rzeszowie Zad.4. Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do realizowanego budynku Centrum
opiekuńczo mieszkalnego przy Ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie Zad.5. Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku przy Ul. Chodkiewicza 7 w
Rzeszowie
Jest to zamówienie na usługi, o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV): 71 322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego.
Zgodnie z Rozdziałem XVIII SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na
poszczególne Zadania jw.
2. Zakres Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych zadań został określony w Załącznikach 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej SWZ.
Przedmiot zamówienia winien być sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
a) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.)
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),
e) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.).
Zamówienie należy wykonać zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w momencie opracowywania projektu. Jeżeli w trakcie jego wykonywania nastąpią zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych zmian w swoim opracowaniu.
3. Okres zatwierdzenia Projektów Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych zadań winien umożliwić realizację zadań w terminie do dnia 31.12.2026 r.
4. Wykonawca przeniesie prawa autorskie majątkowe do dokumentacji na rzecz Zamawiającego.
5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi, braków lub/i błędów na mapie, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia i poprawienia w terminie do 48 godzin od zgłoszenia.

Dokument nr: KZP-1/253/DR/4/23

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC -Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 25.05. 2023 r.
0 godz. 10--00

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
o dla zadania 1, 2 i 5 - do dnia 21 lipca 2023r..
o dla zadania 3 i 4 - do dnia 30 czerwca 2023r.
2. Miejsce przekazania przedmiotu zamówienia (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5): siedziba MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przy Ul. Staszica 24 w Rzeszowie, pokój 202.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710 wraz z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem" oraz zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.
Ww. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mpecrzeszo w.pl IIA. NEGOCJACJE:
Zamawiający może przeprowadzić negocjacji z Wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu na zasadach określonych w § 30 ust. 6-8 Regulaminu.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by wykonanie prac nastąpiło przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum)
i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony
w pkt 1.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Warunki określone w pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
VII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- dla Zad. 1: 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt PLN),
- dla Zad. 2: 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt PLN),
- dla Zad. 3: 60,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt PLN),
dla Zad. 4: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt PLN), dla Zad. 5: 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt PLN).
Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkich Zadań) wynosi 320,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia PLN).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu:
przelew na konto MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35 - 051 Rzeszów, Bank Pekao S.A. w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475, z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy (znak sprawy - KZP-1/253/DR/4/23). Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w pkt 2 ppkt b * d, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca którego ofertę wybrano:
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Treść gwarancji/poręczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych ograniczeń w tym w zakresie:
o doręczania wezwania do zapłaty do Wykonawcy, tj. np. za pośrednictwem banku ani też z poświadczonymi podpisami notarialnie lub przez bank.
o podpisu na zgłoszeniu żądania wypłaty z gwarancji/poręczenia, tj. podpisu poświadczonego
notarialnie lub przez bank, czy też potwierdzenia przez bank, że podpisy zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego.
o terminu realizacji wypłaty z gwarancji/poręczenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia zgłoszenia żądania wypłaty.
Z dokumentów, których Gwarant może wymagać od Zamawiającego w związku z realizacją przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji, Zamawiający dopuszcza wyłącznie złożenie odpisu z KRS lub Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1683 z późn. zm.), celem wykazania, że osoby które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Zamawiającego, są uprawnione do jego reprezentowania.
5. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).
6. Postanowienia pkt 4 stosuje się również do poręczeń określonych w pkt 2b).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie
odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 12.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia;
3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI pkt 1.2), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI pkt 2.1) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta
1 zwrócona jako złożona nieprawidłowo.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy oraz cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.